مقاله اثر کود گاوي، لجن فاضلاب و کلريد کادميم بر جذب کادميم در شاخساره ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۹۸ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: اثر کود گاوي، لجن فاضلاب و کلريد کادميم بر جذب کادميم در شاخساره ذرت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لجن فاضلاب صنعتي
مقاله کادميم
مقاله ذرت
مقاله فلزات سنگين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: افيوني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: خوش گفتارمنش اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده مجدد از ضايعات آلي مانند لجن فاضلاب، روش مناسبي براي باز گرداندن مواد آلي و برخي عناصر غذايي به خاک به شمار مي رود. قبل از کاربرد ضايعات آلي تعيين احتمال انباشت فلزات سنگين در خاک و آلودگي زنجيره غذايي انسان و حيوان در نتيجه کاربرد اين ترکيبات، الزامي است. هدف از انجام اين پژوهش گلخانه اي، تعيين اثر لجن فاضلاب شرکت پلي اکريل بر غلظت کادميم شاخساره ذرت و مقايسه آن با کودگاوي و نمک معدني کادميم بود. اين پژوهش در قالب طرح کاملا  تصادفي با سه تيمار (کودگاوي، لجن فاضلاب با نسبت ۲۵ تن در هکتار و دو سطح کادميم ۱۰ و ۵  ميلي گرم بر كيلوگرم به صورت کلريد کادميم) انجام شد. پس از برداشت گياهان غلظت کادميم در شاخساره آنها اندازه گيري شد. افزايش سطح کادميم در تيمارهاي آلي و نمک معدني موجب افزايش معني دار غلظت کادميم شاخساره ذرت گرديد. غلظت کادميم گياه در خاک تيمار شده با لجن فاضلاب پلي اکريل و نمک معدني کادميم به طور معني داري بيشتر از خاک تيمار شده با کود گاوي بود. بر اساس نتايج اين پژوهش، مقدار جذب کادميم توسط گياه در حضور ضايعات آلي به طور معني داري کمتر از خاک تيمار شده با نمک معدني بود.