سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهناز ختار –
محمدرضا مصدقی –

چکیده:

کیفیت آب (شوری و قلیاییت) بر بسیاری از ویژگی¬های فیزیکی و شیمیایی خاک مؤثر است. از جمله ویژگی¬های فیزیکی خاک که تحت تاثیر کیفیت آب آبیاری قرار می¬گیرند، ویژگی¬های هیدرولیکی می¬باشند که بستگی تام به توزیع اندازه منافذ خاک دارند. در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا، آبیاری با کیفیت پایین سبب مشکل¬های عدیده فیزیکی خاک می¬شود. ]۴[
در این پژوهش اثر کیفیت آب بر ضریب آبگذری (KS) اشباع دو خاک رسی و لوم رسی شنی بررسی شد. تیمارهای ترکیبی آب آبشویی شامل EC ها و SAR¬های مختلف بود که ۱۶ آب با کیفیت متفاوت را ایجاد نمودند. آبشویی خاک¬ها تا چهار برابر حجم آب منفذی (PV4) انجام شد.با افزایش SAR آب آبشویی، به دلیل تورم و پراکنده شدن ذرات و بسته شدن منافذ خاک،KS کاهش و با افزایش EC آب، به دلیل کاهش ضخامت لایه پخشیده دوگانه و هماوری ذرات خاک، افزایش یافت. اثرات یاد شده در خاک¬های رسی شدیدتر از خاک لوم رسی شنی بود.