مقاله اثر گرسنگي بر پاره اي از ويژگيهاي مورفولوژيكي و هماتولوژيكي ماهي قزل آلاي رنگين كمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۲۳۴ تا ۲۴۷ منتشر شده است.
نام: اثر گرسنگي بر پاره اي از ويژگيهاي مورفولوژيكي و هماتولوژيكي ماهي قزل آلاي رنگين كمان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرسنگي
مقاله قزل آلاي رنگين کمان
مقاله فاکتورهاي مورفولوژيکي و هماتولوژيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي صوفياني نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي مرادي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: علامه فاني سيدكمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: پيله وريان علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر گرسنگي بر پاره اي از ويژگيهاي مورفولوژيكي (وزن و طول بدن، شاخص وضعيت، وزن كبد، شاخص كبدي، چربي شكمي و رطوبت) و هماتولوژيكي (گلوكز، پروتئين، كلسترول، كورتيزول و هماتوكريت) قزل آلاي رنگين كمان آزمايش حاضر انجام شد. بر همين اساس دو گروه ۴۵ تايي ماهي با ميانگين وزني ۲۰±۱۴۰ گرم در دو حوضچه سيماني با عنوان گروه گرسنه و گروه شاهد (تغذيه شده) رها سازي گرديدند. گروه شاهد با يک خوراک تجاري به ميزان ۱٫۷ درصد وزن بدن در روز تغذيه شد. نمونه برداري از هر دو گروه آزمايشي براي اندازه گيري ويژگيهاي مورفولوژيک و هماتولوژيک به ترتيب در شروع آزمايش و به فواصل  10روزه (در طول ۶۰ روز) از هر گروه آزمايشي به طور جداگانه انجام شد. نتايج نشان داد كه طول دوره گرسنگي بر وزن و طول بدن، وزن كبد و شاخص كبدي ماهي اثر معني داري داشته است .(P<0.05) از نظر صفاتي مانند چربي شكمي، رطوبت و ضريب چاقي اختلاف معني دار بين گروه شاهد و گرسنه به دست نيامد. گرسنگي همچنين اثر معني داري بر ميزان گلوكز و كورتيزول خون نشان داد(p<0.05) ، در حالي كه از نظر ميزان پروتئين خون اختلاف معني دار بين دو گروه مشاهده نگرديد.(P>0.05)  از طرف ديگر ميزان هماتوكريت خون تفاوت معني داري را در پايان دوره آزمايش بين گروه گرسنه و تغذيه شده نشان داد.(P<0.05)  علي رغم کاهش ميزان کلسترول در مراحل اوليه گرسنگي، اختلاف معني داري از اين نظر بين دو تيمار در انتهاي دوره مشاهده نگرديد. در مجموع نتايج به دست آمده حاكي از وجود همبستگي بين گرسنگي و پاره اي از صفات مورفولوژيكي و هماتولوژيكي مي باشد. اين همبستگي بين صفات مورفولوژيكي به مراتب آشكار تر از صفات هماتولوژيكي است كه با توجه به پتانسيل و قدرت هومئوستازي خون مي‌تواند قابل توجيه باشد.