مقاله اثر گرلين اگزوژن بر تغيير سطح آنزيم هاي کبدي ناشي از ليپوپلي ساکاريد باکتريايي در موش هاي صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۳۴ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: اثر گرلين اگزوژن بر تغيير سطح آنزيم هاي کبدي ناشي از ليپوپلي ساکاريد باکتريايي در موش هاي صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرلين
مقاله هپاتوتوکسيسيتي
مقاله ليپوپلي ساکاريد
مقاله آنزيم هاي کبدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزي فرد وجيه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي وسطي كلايي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: چراغي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: سايه ميري كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ليپوپلي ساکاريد باکتريايي بخشي از ديواره سلولي باکتري هاي گرم منفي است که بيشتر وقايع مربوط به عفونت را ميانجيگري مي کند. کبد نقش اصلي را در توليد پاسخ التهابي به ليپوپلي ساکاريد دارد. افزايش غلظت آنزيم هاي کبدي يکي از عمده ترين تغييرات ايجاد شده در فاز حاد فرآيند التهاب ناشي از عفونت و يا آسيب بافتي است. گرلين هورموني پپتيدي بوده که عمدتا توسط معده توليد شده و سبب تحريک ترشح هورمون رشد مي گردد. با توجه به اثرات ضد التهابي گرلين در اين مطالعه اثر حفاظتي اين هورمون بر هپاتوتوکسيستي ناشي از مصرف ليپوپلي ساکاريد مورد ارزيابي قرار گرفت.
مواد و روشها: اين مطالعه تجربي بر روي ۴۰ سر موش صحرايي در محدوده وزني ۲۵۰–۲۰۰ گرم انجام شد. ابتدا موش ها به چهار گروه ده تايي تقسيم شدند. گروه کنترل سرم فيزيولوژي، گروه دوم ليپوپلي ساکاريد ۱۰mg/kg، گروه سوم گرلين ۴nmol/kg و گروه چهارم گرلين ۴nmol/kg و ليپوپلي ساکاريد۱۰mg/kg را بصورت داخل صفاقي به مدت ۸ روز دريافت نمودند. در پايان روز هشتم حيوانات بيهوش شده و پس از باز کردن حفره شکمي، خونگيري مستقيما از قلب انجام گرفت. به منظور تعيين هپاتوتوکسيسيتي غلظت آسپارتات آمينو ترانسفراز(AST) ، آلانين آمينوترانسفراز(ALT) ، آلکالين فسفاتاز (ALP) و گاماگلوتاميل ترانس پپتيداز (GGT) در هر چهار گروه ارزيابي گرديد.
يافته ها: تزريق ليپوپلي ساکاريد سبب افزايش معني داري در غلظت آنزيم هايALT، AST، ALP و GGT در مقايسه با گروه کنترل گرديد (p<0.001) .درمان با گرلين بصورت معني داري افزايش سطح آنزيم هايALT ، AST، ALP وGGT ناشي از مصرف ليپوپلي ساکاريد را برطرف نمود (p<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده مشخص گرديد که احتمالا گرلين داراي اثر حفاظتي در برابر آسيب هاي کبدي ناشي از تزريق ليپوپلي ساکاريد در موش ها است. به نظر مي رسد اين اثر حفاظتي از طريق اثرات ضد التهابي گرلين ميانجيگري گردد.