سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عزت الله رئیسی – بخش زمین شناسی – دانشگاه شیراز

چکیده:

دشت گز طویله در فاصله ۷۰ کیلومتری جنوب شرقی داراب در استان فارس واقع شده است. در شمال این دشت تاقدیس کولاک در جنوب تاقدیس گز طویله و در غرب کوه نمک وجود دارد. تاقدیس های کولاک و گز طویلهاز سازند آسماری جهرم تشکیل شده اند و عوارض کارستی از قبیل غارهای کوچک، درزه های ادخالی بطور وسیعی در این دو تاقدیس مشاهده می گردد. نقشه ایزوپتانسیل در محدوده دشت تهیه شده و از کلیه منابع آب دشت شامل چاهها و چشمه ها نمونه برداری و آنالیز شیمیایی انجام گردیده است.نقشه هیدروژئولوژیکی منطقه در شکل ۱ ارائه شده است. با توجه به شرایط زمین شناسی، هیدروژئولوژی ، هیدروشیمی، و نقشه ایزوپتانسیل دشت، جهت جریان عمومی آب به احتمال زیاد بشرح زیر می باشد. آبهای زیر زمینی گنبد نمکی قسمتی وارد مخروط افکنه مجاور آن شده و قسمتی به علت تماس گنبد نمکی با تاقدیس کولاک وارد سازندهای آسماری و جهرم مجاور می گردد. آبهای حاصل از سازندهای آسماری و جهرم در فارس دارای کیفیت بسیار مناسبی می باشند که معمولا تی آب بی کربناته و هدایت الکتریکی کمتر از ۵۰۰۰ میکروموس بر سانتیمتر است؛ و هدایت الکتریکی در چاهی که در دامنه تاقدیس کولاک حفر شده بر خلاف انتظاردر حدود ۴۰۰۰ میکروموس بر سانتی متر و تیپ آب کلروره است که نشانگر نفوذ آبهای زیر زمینی گنبد نمکی به داخل تاقدیس کولاک می باشد. یال چنوبی تاقدیس کولاک با آبرفت در تماس بوده و قسمتی از آبهای آسماری و جهرم وارد دشت گز طویله می گردد. کیفیت آب در دشت گز طویله در مخروط افکنه حاصل از گنبد نمکی و در حاشیه دشت مناسب نیست و فقط در محدوده مسیل گز طویله که از وسط دشت می گذرد کیفیت مناسب و قابلکشاورزی دارد. آبهای زیر زمینی دشت گز طویله قسمتی از شرق دشت خارج شده و قسمتی وارد کوه گز طویله می شود. آبهای کارستی تاقدیس گز طویله به صورت چندین چشمه از پلانج شرقیخارج می گردد و بر خلاف انتظار تیپ آن کلروره و هدایت الکتریکی بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ میکروموس بر سانتیمتر می باشد.