مقاله اثر ۱۲ هفته تمرين قدرتي بر سطح سرمي کمرين، پروتئين واکنشگر C و فاکتور نکروز دهنده تومـور آلفا در افراد مبتلا به سندروم متابوليک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵۳۶ تا ۵۴۳ منتشر شده است.
نام: اثر ۱۲ هفته تمرين قدرتي بر سطح سرمي کمرين، پروتئين واکنشگر C و فاکتور نکروز دهنده تومـور آلفا در افراد مبتلا به سندروم متابوليک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين قدرتي
مقاله چاقي
مقاله سندروم متابوليک
مقاله کمرين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صارمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل مصلح آبادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پرستش محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: التهاب نقش مهمي در فرايند هاي مقاومت به انسولين بازي مي کند و به نظر مي رسد واسطه هاي شيميايي مانند کمرين در مقاومت به انسولين نقش محوري دارند. در پژوهش حاضر به بررسي اثر ۱۲ هفته تمرين قدرتي بر سطح کمرين، CRP،TNF- a  و عوامل خطرساز قلبي و متابوليکي در مردان مبتلا به سندروم متابوليک پرداخته شد.
مواد و روش ها:
۲۱ بيمار مبتلا به سندروم متابوليک (سن: ۴٫۳±۴۵٫۲۵ سال، نمايه توده بدن ۱٫۳۲±۲۹٫۵۳ (کيلوگرم بر مترمربع) به طور تصادفي به گروه هاي تمرين قدرتي (۱۱ نفر) و شاهد (۱۰ نفر) تقسيم شدند. برنامه تمرين قدرتي ۳ جلسه در هفته و به مدت ۱۲ هفته بود. ترکيب بدني (سي تي اسکن)، شاخص هاي متابوليکي و التهابي قبل و بعد از مداخله اندازه گيري شد.
يافته ها: بعد از ۱۲ هفته تمرين قدرتي، گلوکز خون، شاخص مقاومت به انسولين (HOMA-IR)، کلسترول تام، کلسترولLDL-، تري گليسريد و چربي شکمي (احشايي) به طور معني داري کاهش يافت (P<0.05)، به طور همزمان، غلظت سرمي کمرين و CRP در پاسخ به تمرين قدرتي نيز به طور معني داري کاهش يافت (P<0.05)، اما TNF- a بدون تغيير باقي ماند(P>0.05) .
نتيجه گيري: در اين پژوهش ۱۲ هفته تمرين قدرتي موجب بهبود شاخص هاي قلبي و متابوليکي در افراد مبتلا به سندروم متابوليک شد و اين بهبودي با کاهش سطح کمرين و CRP همراه بود.