سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
حمید همدانی – کارشناسی ارشد تربیت بدنی، آموزش و پرورش گلستان
مجید نجابت – کارشناسی ارشد تربیت بدنی، آموزش و پرورش گلستان
سیدحسن رسولی – مدرس دانشگاه فرهنگیان دکتر شریعتی مازندران

چکیده:
هدف از انجام پژوه حاضر بررسی اثر ۴ و ۸ هفته تمرین استقامتی منظم بر برخی شاخص های انعقادی موش هی صحرایی نر در دوران بلوغ می باشد. توصیف اثر یک دوره تمرین استقامتی بر برخی از مقادیر شاخص های ا نعقادی در نر م وش های صحرایی نر بالغ و نابالغ با نژاد ویستار بود. رشد سیستم انعقادی در طی دوران رشد منجر به تفاوت های مهمی در فعالیت های فاکتورهای کودکان در مقایسه با بزرگسالان می شود. این اعتقاد که ترومبوز نقش اساسی در توسعه پلاگ و آغاز سندرم های حاد کرونری بازی می کند توجه به سیستم هموستاز خون و دو شاخص انعقاد و فیبرینولیز به عنوان فرآیندهای متضاد فیزیولوژیکی در ه موستاز و ترومبوز را موجب شده است.از جمله عوامل تعهدی کننده سلامت کودکان نارسایی ناشی از دستگاه هموستازی و تغییرات شاخص های آن مانند فیبرینوژن است.