مقاله اثر ۶ هفته برنامه تمريني ثبات مرکزي بر ميزان زمين خوردن زنان سالمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سالمند از صفحه ۳۰ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: اثر ۶ هفته برنامه تمريني ثبات مرکزي بر ميزان زمين خوردن زنان سالمند
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرکز بدن
مقاله تمرين درماني
مقاله تعادل پاسچر
مقاله زمين خوردن
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: گلپايگاني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: شوندي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه حصاري امين
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ حسيني رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين پژوهش بررسي ۶ هفته برنامه تمريني ثبات مرکزي بر ميزان زمين خوردن سالمندان است.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني، ۴۰ نفر از زنان سالمند (ميانگين سن: ۶۶٫۲۰±۵٫۹۸ سال، وزن: ۶۲٫۶۰±۵٫۷۸ کيلوگرم، قد: ۱۵۹٫۹۴±۷٫۸ سانتي متر)، به طور داوطلبانه در تحقيق شرکت کردند. آزمودني ها يک هفته قبل از شروع تمرينات ثبات مرکزي، بر اساس نمرات آزمون تعادلي برگ به دو گروه «با خطر زمين خوردن کم» (گروه ۱) و «با خطر زمين خوردن زياد» (گروه ۲) تقسيم شدند. سپس به صورت تصادفي به دو گروه تجربي و کنترل تقسيم شدند. گروه هاي تجربي، تمرينات ثبات مرکزي (شامل سه سطح) را انجام دادند. مدت تمرين در هر جلسه تمرين، حدود ۳۰ دقيقه و طول دوره تمريني ۶ هفته (به صورت يک روز در ميان) بود. پس از اتمام تمرينات، پس آزمون تعادل برگ در همان محيط از گروه هاي کنترل  تجربي به عمل آمد. به منظور تحليل داده ها از آزمون هاي آماري t مستقل و t وابسته در سطح معني دار ۰٫۰۵ استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که بين گروه تجربي و کنترل در گروه هاي با خطر زمين خوردن کم و زياد (گروه هاي ۱ و ۲) در پيش آزمون اختلاف معني داري وجود نداشت (P=0.486 و P=0.193) اما در پس آزمون، گروه هاي تجربي عملکرد بهتري نسبت به گروه هاي کنترل داشتند (P=0.007 و P=0.001). ميزان پيشرفت در گروه تجربي با خطر زمين خوردن کم و زياد به ترتيب برابر %۳٫۳۸ و %۱۵٫۰۶ و براي گروه هاي کنترل به ترتيب %۰٫۹۵ و %۳٫۷ بود.
نتيجه گيري: يافته هاي تحقيق نشان دادند که تمرينات ثبات مرکزي مي تواند کنترل پاسچر و در نتيجه ميزان زمين خوردن را در سالمندان بهبود بخشد.