سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایرج بزرافکن – گروه فیزیک دانشگاه قم
رضا ثابت داریانی – گروه فیزیک دانشگاه الزهرا

چکیده:

استفاده از DMF ( دی متیل فرمامید ) در محلول الکترولیت شامل اسید HF باعث ایجاد ساختار تخلخلی بـر روی پایـه هـای سـیلیکان تـک کریـستالی نـوع p- گردید. تصویرهای SEM نشان داد استفاده از DMF منجر به شکل گیری منظم تخلخل و ستونها می شود . تاثیر پارامترهای آندیزاسیون مانند چگالی جریان در حضور DMF و عدم حضور آن در محلول الکترولیت بر روی ساختار تخلخلی نمونه ها بررسی شد . نتایج نشان داد که افزایش چگال ی جریان در هردو حالت باعث افزایش تخلخـل مـی گردد . لیکن این تاثیر در حضور DMF بسیار واضح تر می باشد . اندازه گیری درصد تخلخل نمونه ها با روش وزن سنجی ) ) gravimetric method نیز نشان داد که. استفاده از DMF باعث ایجاد تخلخل دقیق تری در نمونه ها می گردد