سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مینا شهیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
سیدحسین بدیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
راحله مستوفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

در این پژوهش اثرافزودن دو اکسید Na2O و K2O هر کدام به مقدار /.۵ درصد وزنی بر مولایت زایی آندالوزیت مورد بررسی قرار گرفت . آزمایش های مورد نظر در سه دمای ۱۲۵۰ ، ۱۴۵۰ ، ۱۳۵۰ درجه سانتی گراد و هر کدام در زمان عملیات حرارتی ۱۲۰ دقیقه انجام شد . نتایج با استفاده از پرتو اشعه (XRD)X گزارش داده شد و برای هر نمونه درصد جذب آب تخلخل دانسیته محاسبه و نمودارهای مربوط رسم شد . به طور کل اگر آندالوزی ت تحت عملیات حرارتی قرار بگیرد، به مولایت تبدیل می شود این تبدیل از ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد آغاز می شود و در ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد کامل می شود . اما با ایجاد تغییراتی در فرآیند این تبد یل می توان روند آن راتغییر داد .
افزودن دو اکسید Na2O و K2O هر کدام به مقدار /.۵ درصد وزنی به آندالوزیت باعث افزایش درصد مولایت ایجادی شده و دمای تبدیل فازی را از دمای بالاتر ( در نمونه خالص ) به دمای پایین تر شیفت داده است . همچنین در مقایسه با نمونه خالص در دمای ۱۴۵۰ درجه سانتیگراد باعث حذف پیک آندالوزیت در این دما شده است . با بررسی مقادیر درصدهای جذب آب تخلخل و دانسیته مشاهده شد که با افزایش دما درصد جذب آب و تخلخل کاهش محسوسی داشته اند اما دانسیته با بالا رفتن درجه حرارت افزایش داشته است