سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدفرهاد موسوی – استاد گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده – دانشیار گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا دانشور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده:

PRD یک تکنیک جدید کم ابیاری است که راندمان کاربرد آب را بدون کاهمش مشخصی در عملکرد گیاه، بهبود می بخشد. این تکنیک بر اساس کنترل تعرق و نیا ابی گیاه می باشد که تقریبا نیمی از سیستم ریشه خشک استیا یک سیستم ریشه به صورت متناوب آبیاری میشود. کلزا به سبب دارا بودن میزان روغن زیاد (۴۰ تا۴۵ درصد روغن خالص در دانه)، کیفیت خوب روغن، فقدان کلسترول، استفاده صنعتی از روغن آن، مقاومت به سرما و شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور، توانایی بالقوه بالایی برای تامین قسمت عمده روغن مورد نیاز کشور را داراست. آزمایش در پنج تیمار PRD با آب آبیاری با شوری ۶/۵۶ دسی زیمنس بر متر و میزان آبیاری معادل ۵۰درصد تخلیه مجاز در سه تکرار و در گلدان هایی که وسط انها با تیغه بسیار نازک به دو قسمت قتسیم شده بود، در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد انجام گردید. نتایج نشان داد که با اعمال PRD راندمان کاربرد آب دو برابر شد، در حالی که با کاهش میزان آب به نصف، عملکرد دانه فقط ۹/۵۶% کاهش یافت. PRD اثر معنی داری بر وزن خشک بوته نداشت. با کاهش میزان آب به میزان ۵۰ درصد ، تعداد خورجین از ۶۹/۷ به ۵۳ (۲۳/۹%) کاهش یافت. تحت PRD، غلظت عناصر فسفر، پتاسیم ، منیزیم ، سدیم، کلر، مس، روی و اهن افزایش یافت ولی غلظت منگنز و کلسیم در کلزا کاهش یافت.