سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داریوش سوری، – آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک حالت جامد- دانشکده فیزیک – دانشگاه علوم پایه
کبری شمالیان – آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک حالت جامد- دانشکده فیزیک – دانشگاه علوم پایه

چکیده:

در کار حاضر لای ه های ترکیبات آمورف (بیشکل) V2O5-TeO2-Sb2O3به روش دمیدن در مذاب تهیه شده اس ت . جذب نوری لایههای آمورف در ناحیه فرابنفش- مرئی تعیین شده است که نشان دهنده ی یک روند افزایش ی گاف انرژ ی با افزایش درصد مولی Sb2O3 تا ۵ درصد مولی و سپس کاهش آن در درصدهای مولی بزرگتر از ۵ درصد است . تحلیل نتایج حاصل برای گاف انرژی نمونه ها یمورد بررسی با استفاده از تئوریهای موجود، نشان دهنده ی گذار نوری غیر مستقیم مجاز است. براساس داد ه های جذب نمون ه ها د ر ناحیه ی فرابنفش- مرئی، پهنای حالتهای دنبالهای نواری نیز تعیین شده است.