سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
ابوالفضل محمدی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
مهرداد منطقیان – استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
امیرحسین محمدی – استاد مؤسسهParis Cedexپاریس، فرانسه

چکیده:
گازطبیعی یکی ازمهمترین منابع انرژی می باشدروشهای مخلتفی برای انتقال گازطبیعی وجود دارد که یکی ازجدیدترین این روشها تبدیل گازطبیعی به هیدرات می باشد مهمترین مشکل این روش سینتیک کندواکنش تشکیل هیدرات است بنابراین یافتن روشهایی برای بهبود سینتیک تشکییل هیدرات گازی برای اقتصادی کردن این روش صدورگاز طبیعی بسیارمهم ایت دراین مقاله اثر SDS نانوذرات نقره برسرعت ظاهری رشد هیدرات متان درلحظه شروع رشد هیدرات بررسی شده است ازمایشهای سینتیکی موردنظر درراکتوری به حجم ۴۶۰cc دمای ۲۷۳/۶۵k و فشارMPa 7و بصورت حجم ثابت انجام شده است استفاده ازsds باغلظت های ۳۰۰و۵۰۰ppm ثابت سرعت ظاهری رشد هیدرات متان را درزمان القا به میزان بسیارزیادی افزایش داد استفاده ازنانوذرات نقره باغلظت های ۴۵mM نیز به میزان قابل توجهی ثایت سرعت ظاهری رشد هیدرات متان را درلحظه ی شروع تشکیل هیدرات افزایش داد