سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۵۲

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا حسنی – مدیر گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مهدی علیپور – عضو گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده:

این نوشتار با مفروض دانستن امکان و ضرورت تولید علم دینی، درپی تبیین و ارائه روش و راهکاری برای کشف و تولید علوم انسانی اسلامی است.این نوشته با الهام از روش فقیهان در کشف و استنباط فقه اسلامی که به روش اجتهادی موسوم است به شرح و تبیین فرایند علوم انسانی اسلامی می پردازد.از دیدن این نوشتار روش اجتهادی تنها روش کامیاب و موجه در تولید علوم انسانی اسلامی است؛ از این رو اجتهاد را از ابعاد معناشناختی، وجودشناختی و روش شناختی، تحقیق و کاوش کرده، در نهایت، ارزش معرفت شناختی فراورده های حاصل از روش اجتهاد دینی را ارزیابی م یکند