مقاله اجراي فرايند روايي محتوا در طراحي پرسشنامه‌ ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۶۶ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: اجراي فرايند روايي محتوا در طراحي پرسشنامه‌ ها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايي محتوا
مقاله طراحي پرسشنامه
مقاله فرايند روايي محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله پور ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: نجات سحرناز
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزيان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مجدزاده سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: روايي محتوا نخستين نوع از انواع روايي ‌ها است كه بايد از وجود آن در طول فرايند طراحي يک ابزار اطمينان حاصل شود. پيش نياز بودن اين روايي براي ساير انواع روايي ‌ها و ارتباط نزديک آن با پايايي اجراي آن را گامي حياتي در طراحي پرسشنامه معرفي نموده است. با اين وجود كم اهميت شمردن آن در مقالات مختلف (مخصوصا مقالات داخلي) شفاف ‌سازي اهميت اجراي اين فرايند را در طراحي پرسشنامه ‌ها ضروري ساخته است. لذا در مقاله حاضر مراحل تهيه و ارزيابي محتواي مناسب براي پرسش نامه ‌ها بيان خواهد شد.
روش كار: مراحل اجراي فرايند روايي محتوا به منظور طراحي پرسشنامه‌ هاي روا و پايا شامل طراحي (شناسايي حيطه ‌ها، توليد آيتم ‌ها و ساخت ابزار) و كمي‌ سازي (تعيين درجه توافق بين متخصصين، تعيين مناسبت و شفافيت سوالات و مناسبت، شفافيت و جامعيت كل ابزار) در مقاله حاضر بيان شده است.
نتيجه ‌گيري: اهميت وجود روايي محتوا به هنگام طراحي پرسشنامه ‌ها تنها به اطمينان از دستيابي به شاخص ‌هاي روايي محتواي مطلوب (مناسبت، شفافيت و جامعيت) خلاصه نمي ‌شود. در كنار دستيابي به شاخص ‌هاي مذكور بهبود شاخص ‌هاي پايايي ابزار و كمک به كاهش منابع (مالي و زماني) مورد نياز براي تهيه پرسشنامه از مزاياي ديگر آن به شمار مي‌ رود. هر چند كيفي بودن پاسخ‌ هاي متخصصين از جمله مشكلات اجراي آن است، ولي كمي ‌تر شدن مراحل اجراي آن تا حدود زيادي نگراني ‌ها را در اين مورد كاهش داده است. موارد مذكور لزوم اجراي دقيق مراحل فرايند روايي محتوا در طراحي پرسشنامه ‌ها توسط محققين را نمايان مي ‌سازد.