سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

چکیده:

موضوع اصلی مورد نظر این مقاله تعیین چگونگی برقراری هماهنگی بین عناصر سازمانی است. این موضوع که خود اصلی ترین بحث در حیطه اجرای استراتژی است با بهره گیری از مفهوم نقاط مرجع استراتژیک که نخستین بار توسط فیگنباوم و همکاران در ۱۹۹۶ مطرح شد، بررسی می شود. ابتدا با مطالعه آرای اندیشمندان د رهر یک از حوزه های چهارگانه مرتبط با چهار عنصر سازمانی (استراتژی ، ساختار ، فرهنگ و تکنولوژی سازمانی) ، هر یک از این عناصر به چهار بخش دسته بندی شده و سپس با استفاده از دو نقطه مرجع استراتژیک به صورت دو بعد، به انضمام یک بعد اثر عملکردی که برای سنجش میزان هماهنگی تعریف شده ، هماهنگی بین آنها برقرار می شود.
دسته بندی هر یک از عناصر سازمانیبا بررسی پژوهش های اندیشمندان زیر صورت گرفته است، مدل رو، میسون و دیکل و الگوی استراتژی های چهارگانه مایلز و اسنو (استراتژی های تهاجمی، رقابتی، محافظه کارانه و تدافعی) ، الگوی ساختار سازمانی دفت (ساختارهای از ارگانیکی تا مکانیکی) ، الگوی فرهنگ سازمانی دنیسون و میشرا به نقل از دفت (فرهنگ ماموریتی، انعطاف پذیر ، بوروکراتیک و مشارکتی) و الگوی دسته بندی تکنولوژی طابق خلیل به روایت از زلنی (سخت افزار محور، نرم افزار محور، انسان (مغز) افزار محور و سازمان افزار محور).