سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

دکترسید حسین ایرانمنش –
مهندس فاطمه شبیری ن ژاد –
مهندس عماد حاجی ترخانی –

چکیده:

تئوری فازی ، برای مدلسازی عدم قطعیت،ابها م های بیانی و داده های دارای نویز و نادقیق به کار می رود و مزیت آن نسبت به احتمالات این
است که در احتمالات با وجود وابستگی متغیره ا، محاسبات پیچیده و گاه ناممکن می شود. شرکت ها و کارگزاران دولتی اغلب روش بودجه
بندی بر مبنای صفر را برای برنامه ریزی بودجه با اطلاعات قطعی و مع ین استفاده م ی کنند. در این سیستم بودجه ریزی مدیران هر سال
اقدام به توجیه هزینه های باقیمانده پروژه می نمایند، در حقیقت هر سال برنامه مالی تنظیم می شود . این نظام بودجه ریزی در حال حاضر در
کشور ایران هم متداول است . در این سیستم بودجه ریزی ا ز آن رو که اطلاعات در دسترس به طور معمول نادقیق و مشکوک هستند ،
استفاده از داده های ف ازی به جای داده های قطعی بسیار واقع بینانه است. این توجیهی است برای شکل گیری یک روش بسیار کلی که
به عنوان بودجه بندی بر مبنای صفر فازی مشهور است . در این سیستم عدم دقت اطلاعات و ابهامات موج ود در تامین منابع مالی و نیز
هزینه کرد پروژه ها به کمک تئوری فازی مدل می شود . در تحقیق حاضر سیستم بودجه ریزی صفر فازی در سطح یک بنگاه دولتی بزرگ
دولتی به عنوان مجری طرحهای بزرگ برق آبی توسعه و تطبیق داده شده است . ابهامات در تامین منابع مالی با اعداد فازی و همچنین
ابهامات در مخارج برآورد شده طرحهای شرکت با فرض یا فرضیات خاصی مدل شده است . نتایج حاصل به کمک نرم افزاری که در اثنای
تحقیق، توسعه داده شده ، تحلیل شده اند .نتایج حاصل موجب بهبود در تصمیم گیری برای تخصیص منابع مالی به طرح های مختلف شده
است. این مدل و نرم افزار توسعه داده شده ، در اغلب بنگاه ها و شرک ت های اقتصادی که سالانه اقدام به برنامه ریزی هزینه و درآمد خود
می کنند کاربرد دارد