سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی کرم کش – کارشناس ارشد مهندسی مواد، مرکز تحقیقات مهندسی فارس، مجتمع آموزشی و پ
سید علی کرم کش – استادیار مهندسی مکانیک، مرکز تحقیقات مهندسی فارس، مجتمع آموزشی و پژ
عوض حاجی باقری – کارشناس مهندسی مواد، مرکز تحقیقات مهندسی فارس، مجتمع آموزشی و پژوهش
فرزاد تیمناک – مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات مهندسی فارس، مجتمع آموزشی و پژوهشی بعثت، م

چکیده:

پدیده اعوجاج جوشکاری در ورق های نازک، باعث شده مهندسین طراح و ساخت به استفاده از ضخامتهای بالا در طرحهای خود تمایل پیدا کنند . راه حل هایی برای کنترل وکاهش میزان آن برای
انواع ورق ها، نظیر استفاده از توالی جوشکاری و یا پیشگرم کردن و اعمال تنش اولیه پیشنهادشده است . برای شرایط خاصی مشابه این تحقیق که از ورقهای نازک ( کمتر از ۳ میلی متر ) استفاده می شود به دلیل انتقال حرارت سریع، این عملیات دشوار و حتی غیرممکن می باشد . این تحقیق مربوط به جوشکاری ورقهای نازک مشبک ( ضخامت ۵۲ / ۱ میلی متر ) دستگاه بستر لرزان، از جنس فولاد زنگنزن مربوط به پروژه صنعتی مرکز تحقیقات مهندسی فارس میباشد . براساس نیاز طراحی دینامیکی دستگاه مربوطه،کمترین میزان اعوجاج جوشکاری به میزان کمتر از ۲ میلیمتر در طول ۰۰۵۱ میلیمتر پذیرفته شد . اولین مرحله، آزمون جوشکاری TIG با مدلهای معینی روی تعدادی نمونه از ورقهای نازک مشابه شرایط واقعی به مقیاس یک سوم قطعه اصلی انجام شد . سپس با اندازهگیری میزان اعوجاج پدید آمده و رسم نمودارهای توپوگرافی به تحلیل عوامل موثر بر این کار پرداخته شد . در نهایت توسط یک دستورالعمل مناسب بدست آمده، جوشکاری ورقهای اصلی با ابعاد ۲۵۰× ۱۵۰۰ میلیمتر به تعداد دوازده عدد درکنار هم، با کیفیت مطلوب، طبق تلورانسهای استانداردهای جوشکاری انجام گردید .