سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

امین ملایری – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مفهوم منحنی عمر سازمان ها مشابه مفهومی است که برای موجودات زنده به کار برده می شودبه عبارت دیگر سازمان ها هم مانند موجودات زنده دارای منحنی دوره های عمر و یا سیکل حیات هستند که در هر مرحله از این دوره ها با مشکلات خاص آن دوره مواجه می باشند. شش سیگما یک پارادا یمنوین استراتژیک از نوآوری مدیریت برای بقاءشرکتها وسازمانها در قرن بیست ویکم میباشدکه به سه موضوع اساسی اشاره دارد:اندازه گیری آماری، استراتژی مدیریت و فرهنگکیفیت. شش سیگما یک فلسفه مدیریتی است که کانون توجه آن حذف خطاها ، اتلافها و دوباره کاریهاست . شش سیگما یک مبنای قابل اندازه گیری برای بهبود ایجاد می کند و روشی برای حل استراتژیک مساله هاست که هم به افز ایش رضایت مشتری می انجامد و هم سود شرکت را به طور محسوسی افزایش می دهد ( ۲۰۰۱ Chowdhury; در این مقاله به بررسی تاثیرات متدولوژی شش سیگما بر خصوصیات و طول هر یک از دوره های عمر سازمان پرداخته می شود