سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوربخش صادقی – کارشناس ارشد برق ، رئیس اداره نمایندگی مرکز
منظراله بخشی – کارشناس آموزش اداره نمایندگی مرکز

چکیده:

هر رفتاری از جمله مصرف صحیح و یا غیر منطقی انرژی می تواند دلایلی داشته باشد . مصرف کننده انـرژی ممکـن اسـت نسبت به علت رفتار خود آگاهی داشته یا ند اشـته باشـد ولـی بهر حال رفتار وی معلول عوامل چند است . تکوین ، شکل گیری و تغییر چنین رفتاری مـی توانـد تحـت تأثیر عوامل متعددی نظیر هنجارهـای اجتمـاعی ، یـادگیری ، تجارب پیشین فرد در محیط خانواده ، مدرسه ، تفـاوت هـای فردی و بالاخره باورها و نگرش های وی باشد . رفتار صرفه جوئی افراد بر اساس اندیشه هـا و نگـرش هـای آنان شـکل مـی گیـرد و هرگونـه تغییـر در رفتارهـای پایـدار
مستلزم تغییرات ابتدائی در نگرش هاست . در این راستا به منظور ترویج فرهنگ صرفه جـوئی انـرژی در ۵۰ باب از مدارس راهنمـائی شـهر اصـفهان طـرح آموزشـی بهسامان ( آموزش بهینه سازی مصرف انرژی ) اجراء گردید . این طرح با هدف تغییر نگرش و رفتار دانـش آمـوزان نسـبت به بهینه سازی مصرف انرژی با همکـاری سـازمان بهـره وری انرژی ایران ( اداره نمایندگی مرکز ) ، شرکت بـرق منطقـه ای اصــفهان و ســازمان آمــوزش و پــرورش اصــفهان در ســال تحصیلی ۱۳۸۴ -۸۵ به اجراء درآمد . در راســتای امــر بهینــه ســازی مصــرف انــرژیراهکارهــای گوناگونی وجود دارد . اعمال قدرت بیرونـی ، اجـرای دقیـق قوانین از سوی دولـت ، اسـتفاده از فـن آوری هـای جدیـد ، مدیریت انرژی و بار و … در بخشهای مختلف مصرف کننـده
که عموماً نیاز به ارتقای سیستم از نظر سـخت افـ زاری و نـرم افزاری را می طلبد . اما در کنار رویکردهای فنـی و مهندسـی جهــت بهینــه ســازی مصــرف انــرژی ، اتخــاذ رویکردهــای
اجتمــاعی از قبیــل آمــوزش و آگاهســازی ، اطــلاع رســانی و اصلاح رفتارها و هنجارهای مربوط به این موضوع نیـز امـری بسیار ضروری است تا بتـوان از ایـن طریـق نگـرش و رفتـار
مصرف کنندگان انرژی با استفاده از شیوه های صحیح علمـی و کاربردی بر اصول روان شناختی و جامعه شناختی به سمت منطقی کردن الگوی مصرف انرژی هدایت شود . که این شیوه صرفه جوئی داوطلبانه از نظر صاحبنظران رویکرد بهتری مـی باشد . در این رویکرد که مبتنی بر آموزش و آ گاهسازی اسـت بر تغییر نگرش ، افزایش انگیزش با تشـویق افـراد ، حسـاس ســازی و ایجــاد نگــرش رفتــاری در خصــوص بهینــه ســازی مصرف انرژی در بین دانش آموزان تأکید می شود . اما سـئوال اینجاست که این تغییر نگرش در عمل و اجراء به چه میزانـی تأثیر گذار است؟