سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
اعظم خبوشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان خوراسگان ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اصفهان، ایران
حمیدرضا طاووسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا
ماشاءاله ولیخانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان

چکیده:
در محیط پر چالش هزاره جدید و در عرصه رقابت میان سازمانها و شرکتها، یکی از مولفه های افزایش دهنده موفقیت برای سازمانها، متمرکز شدن بر وظیفه مدیریت استراتژیک منابع انسانی است. کنترل منابع مانند: منابع فیزیکی، سازمانی، اطلاعاتی و انسانی، مزیت رقابتی را نصیب سازمان می کند. در این میان منابع انسانی به دلیل محدودیت آن و منابع اطلاعاتی به دلیل اهمیت آن در تصمیم گیری درست، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. هدف اصلی این مقاله ، معرفی ابزاری است که فرایند تصمیم گیری درباره منابع انسانی را مورد حمایت قرار میدهد. سازمان مقاله از سه بخش تشکیل شده است: در بخش نخست مفاهیم مربوط به مدیریت استراتژیک منابع انسانی، در بخش دوم مفاهیم و کاربردهای مربوط به سیستم اطلاعات مدیریت MIS و در بخش سوم ارتباط منابع انسانی با چابکی سازمانی بیان خواهد شد. یکی از ابزارهای مهم در نظام مدیریت منابع انسانی، بویژه در سازمانهای بزرگ سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی است. این سیستم اطلاعاتی قادر است تا با استفاده ازپایگاههای داده در رابطه با نیروی انسانی سازمان ، اطلاعات موردنیاز را برای تصمیم گیری مدیران میانی و مدیران ارشد سازمان دررابطه با مدیریت منابع انسانی سازمان فراهم ساخته و درنهایت منجر به ایجاد چابکی سازمانی گردد. در این مقاله بدون اینکه بحث مقدماتی بر روی انواع سیستم های اطلاعاتی صورت پذیرد، مستقیما به طرح موضوع سیستم اطلاعات مدیریت درباره مدیریت منابع انسانی و ارتباط آن با چابکی سازمانی پرداخته شده است