سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
بهروز حسین پور – دانشگاه آزاداسلامی واحدبروجرد
مجید رحیمی نسب – استادیاردانشگاه لرستان

چکیده:
امروزه فناوری اطلاعات و به خصوص معماری سرویس گرا فرصتهایی را درجهت بهبود چابکی و تصریح درتطبیق نیازمندیهای کسب و کار بازیرساخت فناوری اطلاعات به وجود آورده است سازمانها ممکن است علیرغم صرف انرژی زیاد و سرمایه گذاری های کلان ازمسیر صحیح منحرف شوند ازاین رو نیازمند پیاده سازی یک مدل حاکمیت مبتنی برمعماری سرویس گراهستند که چارچوبی را جهت پوشش ابعادمختلفی نظیر فرایندها افراد استانداردها سیاست ها و تکنولوژی ارایه نماید و براساس فرایندهای تدریجی وتکرار پذیر مشخص نماید که چه اقداماتی را درگذار به سمت معماری سرویس گرا انجام دهند چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا شامل یک مدل مرجع حاکمیت که به عنوان نقطه شروع به کارگرفته شده و شامل مولفه های اصلی زیرساخت فنی سیاست ها و فرایندها و نقش هاست و چرخه حیات سرویس که یک فرایند تکرارپذیربرای تعریف سرویس و بومی سازی مدل حاکمیت SOA است