سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شیما فتحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
پرویز احسان زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خشکسالی و تنش حاصل از آن یکی از مهم ترین و رایج ترین تنش های محیطی است که تولیدات کشاورزی را در کشور ما ، با محدودیت رو به رو میسازد. جهت بررسی تاثیر رژیم آبیاری بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه گلرنگ ، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد در سال ۱۳۸۶ صورت گرفت . آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد . در این تحقیق فاکتور اصلی رژیم آبیاری بر اساس تبخیر تجمعی از طشت تبخیر کلاس A شامل ۲ سطح آبیاری پس از ۸۰ و ۱۴۰ میلیمتر تبخیر (به ترتیب شاهد و تنش) و فاکتور فرعی ارقام گلرنگ شامل اراک ۲۸۱۱ ، کوسه، K12 ،S149 ،C111 و نبراسکا – ۱۰ بود . در حالیکه تنش خشکی موجب کاهش عملکرد دانه وتعداد دانه در طبق شد بر تعداد طبق در بوته تاثیر معنی داری نشان نداد. ژنوتیپ نبراسکا و K12 بیشترین تعداد دانه در طبق، ژنوتیپ های کوسه، نبراسکا و S149 بیشترین عملکرد دانه را دارا بودند . بنابر این میتوان نتیجه گیری کرد که ، وقوع تنش شدید خشکی بر عملکرد دانه گلرنگ تاثیر معنی داری خواهد داشت.