سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی زنوزی – دانشجوی دکتری مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس – گروه مکانیک ماشین های کشاو
برات قبادیان – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس – گروه مکان
تیمور توکلی هشتجین – استاد گروه مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس – گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
مهدی فیض اله نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس – گ

چکیده:

امروزه بیودیزل به عنوان جایگزین سوخت دیزل شناخته شده است . این سوخت به طور عمده از انواع روغن های گیاهی تولید می شود . از آنجای یکه قیمت بیودیزل تولید شده از روغن های گیاهی خوراکی بسیار بالا است لذا روغن های پسماند و غیرخوراکی به عنوان پتانسیلی با هزینه ی پایین برای تولید بیودیزل ترجیح داده می شوند . از این رو در این تحقیق ابتدا بیودیزل از روغن پسماند حاصل از رستوران و با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون تولید گردید . سپس خصوصیات مهم سوخت تولید شده با استاندارد ASTM D-6751 مطابقت داده شد . پس از اطمینان از استاندارد بودن سوخت بیودیزل تولید شده، تغییر عملکرد موتور شش سیلندر پرکینز در حالت تمام بار با استفاده از ترکیبات سوخت بیودیزل و دیزل مورد بررسی قرار گرفت . نتایج آزمایش ها نشان داد که با اضافه کردن بیودیزل به سوخت دیزل، به دلیل احتراق کامل میزان توان و گشتاور موتور افزایش می یابد . با توجه ب ه ارزش حرارتی پایین بیودیزل، مقدار مصرف سوخت ویژه نیز اندکی افزایش پیدا می کند . مشاهدات کیفی نشان داد که میزان بو و دود خروجی کاهش می یابد و تغییر بو در نسبت های بالاتر بیودیزل کاملاً آشکار است . در مجموع نتیجهگیری شد که با افزایش ۲۵ درصد بیودیزل حاصل از ر وغن پسماند به سوخت دیزل ، عملکرد موتور بدون هیچگونه تغییر و اصلاحی در اجزاء آن بهبود می یابد .