سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد یزدانی – دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس – تهران
محسن صالح کوتاهی – دانشکده علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
سوران نبوی – دانشکده علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران

چکیده:

برمبنای عنصر پایدار گادلینیم ترکیبات بین فلزی را که رفتار و ساختار مغناطیس ناپایداری از خود بروز می دهند، ساخته و معرفی می نمائیم . این ترکیبات پدیده کندو را بروز می دهند . ساختار کریستالی و رفتار مغناطیسی ترکیب بین فلزی گادلینیم با بیسموت بوسیله مطالعه طیف اشعه X ، اندازه گیری مغناطیس پذیری A.C ، و مقاومت الکتریکی در بروز پدیده فوق مورد بررسی قرار گرفت . از آنجا که گرمای شکل گیری ترکیبات بین فلزی GdxBiy قویاً تابعی از درصد یون مغناطیس گادلینیم می باشد ماهیت و رفتار الکترون آزاد و رقابت تابع باند بایستی مورد مطالعه و دقت نظر قرار گیرد . تابعیت کاهش گرمای شکل گیری با افزایش یون مغناطیس گادلینیم می تواند به دلیل پلاریزه شدن الکترون توسط یون مغناطیسی ( انتگرال اندرکنش تبادلی ) J(0) باشد . ساختار کریستالی با افزایش یون مغناطیسی از یکسو به اورتورومبیک تبدیل می گردد و ساختار مغناطیس ناشی از افزایش نیز ازآنتی فرو مغناطیس به فرومغناطیس وسپس به فاز پیچیده و ناپایدار مغناطیسی تبدیل شده و در نهایت با بروز پدیده کندو تغییر فاز می دهد .