سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدعلی شاهزمانیان – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
حسن ربانی خوراسگانی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
نادیا سلامی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

با ورود یک پالس لیزری در ابر رسانای موج d- ، شبه ذ رات داغی نزدیک پادگره ها تولید می شوند . این ذرات توسط برخورد با یکدیگر و یا با شبه ذرات گرمایی که در نزدیکی گره ها وجود دارند، پراکنده می شوند . در این مقاله ضمن نوشتن جمله برهم کنشی در هامیلتونی سیستم، احتمال های گذار برای پراکندگی های شبه ذرات داغ توسط یکدیگر را برحسب ضرایب بوگولیوبف محاسبه می کنیم