سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید رضایی – پژوهشگاه نیرو
علیرضا مرادیان – پژوهشگاه نیرو
محمد اسکویی – پژوهشگاه نیرو
محمدرضا شریعتی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

بهرهبرداری از تجهیزات صنعت برق در طی چند دهه اخیر و خصوصاً رشد شـبکه هـای انتقـال وتوزیـع نیـرو در منـاطق جنوبی کشور نشان داده است که بر خلاف روش هـای بهـره – برداری متداول در دیگر نقـاط کشـور، شـرایط اقلیمـی سـبب پیرشدگی سریع وکاهش عمر مفید تجهیزات برقـی گردیـده و علیرغم سرمایهگـذاریهای انجـام شـده باعـث گردیـده اسـت همانند سایر نقاط کشور نتوانیم بطور مطلوب از این تجهیزات استفاده نماییم . از آنجا که رشد و توسعه مناطق محروم کشـور در برنامه ۲۰ ساله کشور سرلوحه اهداف دولت می باشـ د لـذا این ضرورت احساس گردید که با تمرکز نیروهـای بـالقوه در وزارت نیرو و انجام سرمایه گذاریهای مالی و انسـانی، ترتیبـی اتخاذ گردد تا در چارچوب یک برنامه مدون تحقیقـاتی و بـا احداث پایگاه تحقیقاتی تجهیزات برقی مناطق گرمسیری جنوب کشورو در یـک دوره زمــانی معـی ن، بــا انجـام فعالیتهــای گســترده پژوهشی بتوان با رفـع بخـش اعظـم مشـکلات و معضـلات صنعت برق در جنوب کشور، عملکـرد تجهیـزات در شـرایط اقلیمی منطقه را بهبود داده و این فرصت را برای شرکت هـای برق منطقهای و توزیع نیرو فـراهم نمایـد تـا در ایـن رهگـذر بتوانند به جای رفع اثرات ناشی از شرایط اقلیمـی بـه توسـعه
شبکه و افزایش کیفیت برق بپردازند .در این مقاله در ارتبـاط بـا فعالیتهـای اجرایـی مربـوط بـه تاسیس، تجهیز و توانایی های بـالقوه پایگـاه تحقیقـاتی بـرق مناطق گرمسیری در جنوب کشور که با حمایت شرکت توانیر و همکاری شرکت برق منطقه ای هرمزگان و پژوهشگاه نیرو به انجام رسیده پرداخته شده است.