مقاله احساس تنهايي و خوداثربخشي اجتماعي در نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۸۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: احساس تنهايي و خوداثربخشي اجتماعي در نوجوانان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس تنهايي
مقاله خوداثربخشي اجتماعي
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: بيات مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اناري آسيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي عوامل اجتماعي ـ شناختي مرتبط با احساس تنهايي نوجوانان پرداخت. نمونه اي از ۶۲۹ (۳۱۴ دختر و ۳۱۵ پسر) دانش آموز دبيرستاني شهر تهران (با ميانگين سني ۱۶ سال) به طور تصادفي به تفکيک جنس، پايه تحصيلي (يکم، دوم و سوم به ترتيب ۲۰۱، ۲۰۶ و ۲۲۱ نفر) و رشته تحصيلي (رياضي، تجربي و انساني) انتخاب شدند و مقياس احساس تنهايي تجديدنظرشده UCLA (راسل، پپلو و کاترونا،۱۹۸۰) و پرسشنامه خـوداثربخشي کودکان و نوجوانان (موريس، ۲۰۰۱) را تکميل کردنـد. يافته ها نشان دادند کـه توزيع نمره هاي احساس تنهايي در هر دو جنس بـراي دانش آموزان سال اول و دوم داراي کجي مثبت و بيانگر گرايش آنان به گزارش سطوح پايين احساس تنهايي بود. اين توزيع براي دانش آموزان سال سوم و براي رشته هـاي تحصيلي تفاوت معناداري با توزيع نرمال نداشت. همبستگي بين احساس تنهايي و خوداثربخشي اجتماعي در تمام گروهها منفي و معنادار بود. تفاوت بين ضرايب همبستگي در گروهها بر اساس تبديل فيشر معنادار نبودند. استلزامهاي پيشگيري از احساس تنهايي در نوجوانان به بحث گذاشته شد.