مقاله احسن القصص (رويکرد روايت شناختي به قصص قرآني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در نقد ادبي از صفحه ۸۳ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: احسن القصص (رويکرد روايت شناختي به قصص قرآني)
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايت شناسي
مقاله قصص قرآني
مقاله زمان
مقاله مکان
مقاله شخصيت
مقاله کانوني شدگي
مقاله بازنمايي گفتار و انديشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حري ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جستار حاضر، قصص قرآني را از ديدگاه روايت شناسي بررسي مي کند. فرضيه اين پژوهش مبني بر اين است که ميان قصص قرآني و روايت شناسي رابطه اي وجود ندارد. در ادامه به پيشينه مطالعه ادبي قرآن و کتاب مقدس اشاره مي شود. در پيکره اصلي مقاله، تبارشناسي واژگان قصص قرآني مشاهده مي شود. آن گاه، مولفه هاي روايت شناسي، يعني سطوح داستان و متن معرفي و اين مولفه ها در قصص قرآني به کار گرفته، سپس، نمونه هايي از داستان هاي قرآني در پرتو رويکرد روايت شناختي مطالعه مي شوند. در پايان، بيش از ده يافته تازه درباره ارتباط ميان قصص و روايت شناسي بازگو مي شود و اين نتيجه حاصل مي آيد که در مجموع، ميان قصص قرآني و روايت شناسي ارتباط مثبت وجود دارد.