سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا کمالی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعتایران
جواد محمودبابویی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیدمحمدمهدی هادوی – دانشیار دانشگاه صنعتی مالکاشتر

چکیده:

تیتانیم ازجمله فلزات استراتژیک بوده و ازکاربردگسترده ای خصوصا درصنایع هوا وفضا برخورداراست.روش صنعتی تولید این فلز موسوم به روش کرول می باشد. در این روش دی اکسید تیتانیم کلرینه شده وسپس تتراکلرید تیتانیم درحضور منیزیم احیاء می گردد. فرایند کلرینه کردن، فرایندی پرهزینه ودشوار بوده و موجب گرانی محصول تیتانیم می گردد. فرایندهای احیای مستقیم تیتانیم ازدی اکسیدتیتانیم بدلیل حذف فرآیند کلرینه کردن مورد توجه می باشند. دراین تحقیق احیاء الکتروشیمیایی تیتانیم از دی اکسید تیتانیم موردبررسی قرارگرفته است.عملیات احیاء بروش الکترولیز درحمامی ازنمکمذاب کلسیم CaCl2)انجام پذیرفت. دراین فرایند قرص هایی از دی اکسید تیتانیم زینترشده بعنوان کاتد وبلوک گرافیتی بعنوان آند انتخاب شدند درپایان عملیات الکترولیز محصول بجای مانده درکاتد بروش EDX وXRDمورد آنالیز قرار گرفت.