سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیمین ناصری – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهناز نیک آئین –

چکیده:

در این تحقیق کاهش شیمیایی نیترات توسط آهن عنصری (Fe) به عنوان روشی بالقوه جهت پاکسازی آبها آلوده به نیترات مورد مطالعه قرار گرفت و تاثیر پارامترهای مختلف شامل pH اولیه مجهول، غلظت نیترات و مقدار آهن مصرفی، بر روی میزان و درصد حذف نیترات بررسی گردید. با تغییرpH مشخص گرید که pH اولیه محلول در دستیابی به حداکثر میزان حذف بسیار موثر می باشد و در pH=2 در دو ساعت اولیه حذف نیترات بیش از ۹۵% بوده است. با افزایش pH از میزان حذف کاسته می شود به نحوی که در pH=5 تنها ۱۸/۲% حذف نیترات حاصل گردید. این مطالعه همچنین نشان داد که نسبت آهن به نیترات از عوامل مهم دیگر در میزان حذف می باشد و با میزان ۴۰۰mgFe/grNO3 می توان به بهترین کارایی دست یافت. امکان کاربرد ضایعات صنعتی ماننده براده های آهن نیز بررسی شد و مشخص گردید که کارآیی ضایعات در حذف نیترات تا درصدهای مورد نظر، مطلوب می باشد.