سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
عزت الله مافی – دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد
ملیحه میرزابکی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
تجربه های نوسازی در چند سال گذشته بیانگر آن است که عدم توجه به کیفیت های موجود در شهر می تواند شکست اهداف اصلی که همانا حفظ هویت شهری است را در پی داشته باشد. از اینرو رویکرد این مقاله بر تحلیل هویت شهری در بافت های تاریخی کلانشهرهای اسلامی، متمرکز است. اهمیت این مقاله از آنجا ناشی می شود که سعی داشته با بررسی هویت شهری در بافت های تاریخی محلات کلانشهرهای اسلامی بویژه محله نوغان کلانشهر مشهد مقدس، به مطالعه مشکلات موجود در این محله به دنبال اجرای طرح نوسازی و بهسازی منطقه ثامن به منظور حفظ و ایجاد هویت در این بافت شهری بپردازد. روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و داده هی مورد نیاز نیز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و مطالعات میدانی (از قبیل مشاهده) جمع آوری و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک راهبردی SWOT بهره گرفته شده است و در نهایت پس از تحلیل عوامل داخلی و خارجی راهبرد ST گردیده است. ننایج تحقیق حاکی از آن است که مداخلات وسیع صورت گرفته در بافت محله منجر به محو تدریجی هویت قدیمی و تاریخی آن و نابودی بخشی ازمیراث کهن یعنی جلوه های فرهنگی و تاریخی واقع در محله شده است که اگر به همین منوال ادامه یابد، دیگر چیزی از آن محله کهن و هویت آن باقی نخواهد ماند.