سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر تقوایی ابریشمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاور زی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

برای تاملی بر روشهای احیا و توسعه محیط زیست با آبخیزداری شهری باید با مفهومی تحت عنوان اکوتوریسم بیشترآشنا شد . اکوتوریسم نوعی مدیریت توریست محسوب می شود که آن سیستم اکولوژیکی منط قه نیز حفظ و حراستمی گردد و اساس آن نیز بر این اصل می باشد که چگونه توریست می تواند جهت ارتقاء آگاهی و گذراندن اوقات فراغت و لذت بردن از طبیعت منابع طبیعی و فرهنگی را مورد بازدید قرار دهد بدون آن که تاثیری منفی بر این منابع داشته باشد و حتی امروز اکوتوریس م به عنوان یک مبحث عمده در مدیریت منابع تجدید شونده می باشد صنعت
توریسم روز به روز در دنیا توسعه می یابد و فعاایتهای تفرجی جایگاه ویژه ای در صنعت توریسم دارا می باشد از طرفی حفظ منابع تفرجی توام با بهره وری از حساسیت بسیاری برخوردار می باشد .
از سوی دیگر با تشدید مشکلات زیست محیطی ناشی از پیشرفت صنایع و دنیای صنعتی در جوامع مختلف و در کنار این معضل فراگیر بی حد و مرزجغرافیایی از یک سو و رشد فزاینده جمعیت در کره مسکون ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر در سال و به تبع آن افزایش نیازهای متنوع انسانی در طیف های گوناگون و هزا ران مشکل اجتماعی از سوی دیگر باعث شده است که انسان هوشمند برای رهایی از این خطر بالقوه برای بهتر زیستن تفکر جدیدی را در ارتباط با محیط زیست خود ارایه نماید و رابطه خویش را با طبیعت بهبود بخشد به طوری که با شناخت هر چه بیشتر از پیچیدگیهای طبیعت و بررسی پدید ه های محرت طبیعی ناشی از تحریت محیط زیست به درک و فهم تازه ای ا ز طبیعت برسد تا با تعدیل خواسته های غیرضروری و محیطی سالم برای بقاء و مصون ماندن از خ شم طبیعت محیط زیست خود را از بین نبرده بلکه آن را بهتر از گذشته حفاظت نماند و برای حفظ منافع اقتصادی خود در کنار برقراری تعادل اکولوژیک و توسعه پایدار توجه ویژه ای را نیز به منابع طبیعی و اعمال شیوه درست مدیریت آن و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی داشته باشد . لذا اعمال مدیریت و بهره برداری مطلوب از محیط زیست و و منابع طبیعی در مبحث توسعه اکوتوریسم مستلزم یک برنامه ریزی دقیق و مدرن می باشد