مقاله اختلالات اسيد و باز و عوامل موثر بر آن در روش بيهوشي کامل داخل وريدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۲۲۱ تا ۲۲۵ منتشر شده است.
نام: اختلالات اسيد و باز و عوامل موثر بر آن در روش بيهوشي کامل داخل وريدي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات اسيد و باز
مقاله بيهوشي کامل داخل وريدي
مقاله جراحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لك مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: عراقي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: يکي از عوامل خطر عوارض و مرگ و مير ناشي از بيهوشي طول مدت بيهوشي است. در مطالعات قبلي اسيدوز متابوليک در بيماران دريافت کننده بيهوشي استنشاقي رخ داده و با طول مدت بيهوشي ارتباط مستقيم داشته است. اين مطالعه با هدف بررسي شيوع اختلالات اسيد و باز و عوامل موثر بر آن در بيهوشي عمومي داخل وريدي انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي روي ۶۹ بيمار که با روش نمونه گيري تصادفي ساده از ميان مراجعان جراحي الکتيو يکي از بيمارستان هاي تهران انتخاب شدند در سال هاي ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ انجام شد. بيماران در سه گروه جراحي سر و گردن، گروه جراحي اندام و جراحي شکم مطالعه شدند. انفوزيون مداوم پروپوفول و رمي فنتانيل براي بيهوشي استفاده شد و وضعيت اسيد و باز در چند نوبت بررسي شد. داده ها به کمک آزمون هاي مجذور کاي، T وابسته، آناليز واريانس و اندازه گيري هاي مکرر با نرم افزار SPSS 11.5 انجام شد.
يافته ها: اسيدوز متابوليک با مدت بيهوشي ارتباط معني دار داشت و شيوع آن در گروه جراحي سروگردن بيش از دو گروه ديگر بود. بين اسيدوز و تغييرات دماي مرکزي بدن و همچنين با نوع و حجم مايعات وريدي تزريق شده ارتباط معني داري وجود نداشت. بين اسيدوز نيازمند به درمان و مدت بيهوشي و محل عمل جراحي ارتباط معني دار وجود نداشت.
نتيجه گيري: شيوع اسيدوز متابوليک نيازمند به درمان در روش بيهوشي کامل داخل وريدي ۳% است و توصيه مي شود در بيهوشي هاي طولاني مدت از روش هاي بيهوشي کامل داخل وريدي شامل پروپوفول و رمي فنتانيل استفاده شود تا از عوارض مربوط به اسيدوز متابوليک کاسته شود.