مقاله اختلالات تنفسي در کارگران در تماس با مواد ارگانوفسفره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۲۰۶ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: اختلالات تنفسي در کارگران در تماس با مواد ارگانوفسفره
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حشره کش
مقاله ارگانوفسفات
مقاله بيماري تحديدي ريه
مقاله اسپيرومتري
مقاله علايم تنفسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: سررشته داري مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: زحل محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه :حشره کش هاي ارگانوفسفره کاربرد گسترده اي در کشاورزي براي کنترل آفات دارند. مطالعه هاي انجام شده مواجهه با اين حشره کش ها را با ايجاد علايم تنفسي و اختلال هاي اسپيرومتري مرتبط دانسته اند. استفاده از لوازم حفاظت فردي مناسب در هنگام کار با اين مواد مي تواند کارگران را در برابر ايجاد اين عوارض محافظت نمايد. اين مطالعه براي بررسي شيوع علايم تنفسي و اختلال هاي اسپيرومتري در کارگران در معرض مواجهه شغلي با حشره کش هاي ارگانوفسفره انجام شده است. اين مطالعه مورد شاهدي بر ۲۶۸ نفر از كارگران شاغل در كارخانه توليد حشره كش هاي ارگانوفسفره در شهر قزوين انجام شد.
روش كار: اين مطالعه مورد شاهدي بر ۲۶۸ نفر از كارگران شاغل در كارخانه توليد حشره كش هاي ارگانو فسفره در سال ۱۳۸۸ در شهر قزوين انجام شد. يک پرسش نامه براي جمع آوري اطلاعات در مورد ويژگي هاي اجتماعي- دموگرافيک، مصرف سيگار، و علايم تنفسي در ۱۳۴ نفر از کارگران در معرض مواجهه با حشره کش هاي ارگانوفسفره در کارخانه توليد اين مواد تكميل گرديد. جهت همين تعداد از کارگران به عنوان گروه كنترل در کارخانه بدون مواجهه با آلاينده تنفسي نيز پرسش نامه تکميل گرديد. براي کارگران در هر دو گروه تست تنفسي اسپيرومتري انجام گرديد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPPS و آزمون تي و همبستگي اسپيرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: درصد بالاتري از کارگران در معرض مواجهه وجود علايم تنفسي شامل سرفه (%۱۷)، خلط (۱۹%)، خس خس سينه (۶%)، تنگي نفس (۹%)، دشواري تنفس (۷%) و آسم ريوي (۴%) را گزارش کردند. شيوع هر يک از اين علايم در کارگران بدون مواجهه به ترتيب ۱۱%، ۹%، ۱%، ۲%، ۴%، ۱% بود.FVC ،FEV1  و نسبت FEV1/FVC به طور قابل توجهي در کارگران در معرض مواجهه نسبت به کارگران بدون مواجهه پايين تر بود. آناليز رگرسيون لژستيک نشان داد که خطر وجود يکي از علايم تنفسي در کارگران در معرض مواجهه با حشره کش هاي ارگانوفسفره در مقايسه با کارگران گروه شاهد حداقل ۳٫۶ برابر افزايش پيدا مي کند .(OR=3.6:CI:2.1-6.4)
نتيجه گيري: اين مطالعه پيشنهاد مي کند که علايم تنفسي زيان بار (کاهش عملکرد ريه و علايم تنفسي ) در کارگران در معرض مواجهه با ارگانوفسفات ها افزايش پيدا مي کند. همچنين مواجهه طولاني مدت با حشره کش هاي ارگانوفسفره سبب ايجاد اختلال عملکرد تحديدي مزمن در ريه مي شود. اين پديده در کارگران گروه کنترل مشاهده نشد.