مقاله اختلالات جسمي كودكان ۱۱-۷ ساله ساكن مراكز نگهداري شبانه روزي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۸ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: اختلالات جسمي كودكان ۱۱-۷ ساله ساكن مراكز نگهداري شبانه روزي شهر تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت جسمي
مقاله کودکان
مقاله مراکز نگهداري شبانه روزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيات محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: نظري جيراني محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسواري آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: ميري مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: نادري فر مهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: كودكان ساكن در مراكز نگهداري شبانه روزي علاوه بر مشكلاتي كه در خانواده با آن مواجه بوده اند، در محيط مراكز نيز در معرض مشكلات رفتاري و بهداشتي فراواني قرار مي گيرند. به همين منظور مطالعه اي با هدف تعيين وضعيت سلامت جسمي كودكان ۱۱-۷ ساله ساكن مراكز نگهداري شبانه روزي شهر تهران انجام گرديد.
روش بررسي: اين پژوهش مطالعه اي مقطعي بود كه بر روي ۱۰۵ كودك (۵۷ پسر و ۴۸ دختر) ساكن مراكز نگهداري شبانه روزي شهر تهران در سال ۱۳۸۵ انجام گرفت. در اين پژوهش نمونه گيري از نوع سرشماري بوده و اطلاعات موردنيازدر رابطه با سلامت جسمي كودكان از طريق معاينات فيزيكي بر اساس فرم بررسي وضعيت سلامت كودكان و پرونده بهداشتي آن ها بدست آمد. در نهايت داده هاي بدست آمده با نسخه ۱۳ نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: شايع ترين اختلالات موجود در اين گروه از كودكان به ترتيب شامل اختلالات دهان و دندان (۵/۹۰ درصد)، پوست (۲/۷۶  درصد) چشم (۴/۵۱ درصد) و سيستم تنفسي (۱/۴۰ درصد) است. آزمون كاي اسكوئر نيز نشان داد: سلامت جسمي با جنس ،سن و مدت زمان سكونت در مراكز ارتباط معني داري نداشت.
بحث: از آنجا كه كودكان ساكن مراكز نگهداري شبانه روزي از نظر سلامتي و بهداشت جزو گروه هاي پرخطر در جوامع محسوب مي شوند لذا با توجه به يافته هاي بدست آمده در مطالعه حاضر، انجام بررسي و رسيدگي بيشتر درخصوص ارتقا سلامت اين كودكان ضروري به نظر مي رسد.