سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رقیه نوری زاده –
رقیه بایرامی –
فاطمه رنجبرکوچکسرائی –
محمد زکریاپزشکی –

چکیده:

تم ایلات و فعالی تهای جنسی در انسان جزء نیازهای فیزیولوژیک بوده و از محرکهای اساسی میباشد ، هرچند که وجود آن برای زنده ماندن ضروری نبوده و تهدید جدی برای زندگی به حساب نمیآید ولی بعلت تغییر تصویر ذهنی فرد باعث ایجاد نگرانی و مشکلات شدید روحی در او م یش ود( ١). آنالیز اطلاعات اخیر از ارزیابی زندگی اجتماعی و بهداشت ملی آمریکا ( ١٩٩٢ ) نشان داده که حدود ٤٣ % زنان طی ١٢ ماه گذشته اختلال جنسی را تجربه کرده اند( ٢ ). تحق یقات نشان میدهند که اختلالات جنسی ارتباط تنگاتنگی با مشکلات اجتماعی از قبیل .( جرائم، تجاوزات جنسی، بیماریهای روانی و طلاق دارند( فاگل- میر و همکاران ١٢٠٠٤ ) در مطالعی ود نشان دادند که ٤٠ تا ٤٥ % از زنان حداقل در یکی از مراحل سیکل پاسخ جنسی خود مشکل داشتند هولبرت ١٩٩٤ ) شیوع نارساییهای جنسی را در گروه مورد مطالعهی خود ٤٠ % برآورد نم وده و نتیجه گیری میکند که شایعترین مشکل جنسی خانمها که آنها را جهت درمان به کلینیک میکشاند، اختلال در میل جنسی است همچنین بیان میدارد که اختلالات فعالیت جنسی .( به هر علتی که ایجاد شود دارای پیامدهای منفی بسیاری هست