سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد زکریاپزشکی –
رقیه بایرامی –

چکیده:

تمایلات جنسی یک بعد لاینفک از ابعاد مختلف زندگی انسان بوده و یکی از جنبه های سلامت فرد میباشد. تمایلات جنسی بیان کامل و بی نظیری از خویشتن فرد بوده، و شامل .( مراحل فیزیولوژیکی، روانی- اجتماعی، تکامل جنسی و پاسخ جنسی میباشد فاگل- میر و همکاران ١ ٢٠٠۴ ) در مطالعهی خود نشان دادند که ٢٠ تا ٣٠ % از مردان حداقل در یکی از مراحل سیکل پاسخ جنسی خود مشکل داشتند هولبرت ٢ ١٩٩۴ ) بیان میدارد که اختلالات فعالیت جنسی به هر علتی که ایجاد شود دارای پیامدهای منفی بسیاری هست( ٣). تحقیقات نشان میدهد که اختلالات جنسی ارتباطتنگاتنگی با مشکلات اجتماعی از قبیل جرائم، تجاوزات جنسی، بیماریهای روانی و طلاق دارد( ٣). مکنوی ٣ ١٩٩۴ ) مینویسد چه بسا زوجهایی که دارای اختلال جنسی بوده و خود تأثیر نارسایی بر مشکلات زندگی زناشویی و نقش آن در ایجاد ارتباط ضعیف، اعتماد به .( نفس پایین و افسردگی در خود و همسرشان غافل بوده اند( هوگن ٤ ١٩٩۴ ) معتقد است عصبی بودن، بروز دردهای زیر دل و کمردردها، ناتوانی در تمرکز فکری و حتی ناتوانی در انجام امور روزمره نیز از دیگر عواقب عدم مؤفقیت در ارضاء غریزهی جنسی است، در حالیکه عملکرد جنسی مطلوب عاملی برای تحکیم بنیاد.( خانواده و پایه ای برای بدست آوردن و تثبیت یک فرهنگ استوار است ( ٣ بارداری یکی از حساسترین دورههای زندگی زنان است و روابط جنسی و زناشویی در اثر تغییرات فیزیکی و روانشناختی متعدد دوران بارداری دستخوش تغییر میشود. بارداری می-.( تواند هم باعث عمیقتر شدن روابط واز طرف دیگر باعث گسستگی روابط زناشویی شود خشونت در روابط اغلب در بارداری شروع شده یا بدتر میشود زیرا زنان باردار از سکس ١ .( خودداری میکنند( ۵ در طول بارداری میل جنسی و فعالیت جنسی زنان باردار و همسر آنها غیر قابل پیش بینی .( بوده، ممکن است افزایش، کاهش یا بدون تغییر بماند( ۶استرسهای فیزیکی، هیجانی، اقتصادی حاملگی اغلب روی ارتباط جنسی و زناشویی زوجها تأثیر میگذارد. نظرات و رفتار جنسی در طی حاملگی تحت تأثیر سیستم ارزش گذاریجنسی،آداب و رسوم سنتی (ممنوعیتها)، عقاید مذهبی، تغییرات فیزیکی و محدودیتهای سختگیرانه پزشکی میباشد( ٧). در مطالعهای که توسط ستارزاده وهمکارش درسال ١٣٨٢ انجام گرفت چنین نتیجه گیری شده است که در مورد مشکلات همسران زنان باردارکه بطور غیر مستقیم از زنان پرسیده شده بود احتمال آسیب به مادر و جنین سبب کاهش روابط جنسی .( در اواخر بارداری شده بود