مقاله اختلالات روانپزشکي و سطح عملکرد در فرزندان مبتلايان به بيماري دوقطبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۴۶ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: اختلالات روانپزشکي و سطح عملکرد در فرزندان مبتلايان به بيماري دوقطبي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال دوقطبي
مقاله والدين
مقاله عملکرد فرزند
مقاله اختلالات روانپزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان پور فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: عرب گل فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: پناغي ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: مذهب دار هما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در اين پژوهش، اختلالات روانپزشکي و عملکرد کودکان و نوجوانان والدين مبتلا به اختلال دوقطبي با فرزندان داراي والدين سالم مقايسه شده است.
روش کار: در اين مطالعه مورد – شاهد، ۵۲ نفر از والدين بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي به همراه ۷۴ تن از فرزندانشان (گروه مورد) و ۴۸ نفر از والدين سالم به همراه ۶۳ تن از فرزندان آنها (گروه شاهد) مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه ها به روش نمونه گيري آسان و در دسترس انتخاب شدند. از ابزارهايK-SADS  و C-GAS جهت جمع آوري اطلاعات و براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمونهاي آماري کي دو ، t، به کمک نرم افزار آماري  SPSSاستفاده شده است.
نتايج: فراواني نسبي اختلالات روانپزشکي (حداقل يک اختلال) در گروه مورد ۴/۵۱ درصد (۳۸ نفر) و در گروه شاهد ۶/۲۰ درصد (۱۳ نفر) بود. اختلاف دو گروه با توجه به (P<0.001) از نظر آماري معني دار مي باشد. دو گروه از نظر ابتلا به اختلالات خلقي (از هر نوع)، اختلالات اضطرابي (از هر نوع) و اختلالات کم توجهي و بيش فعالي با يکديگر تفاوت معني داري داشتند. سطح عملکرد بر اساس پرسشنامه C-GAS در گروه شاهد بالاتر بود.
نتيجه گيري: اختلالات روانپزشکي و افت عملکرد در فرزندان مبتلايان به اختلال دوقطبي بيشتر از کودکان گروه شاهد است.