سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیمین ولی نژاد – گیلان – آستانه اشرفیه بیمارستان کوثر
سیده حلیمه معیری نیا – گیلان – آستانه اشرفیه بیمارستان کوثر

چکیده:

انسان به طور مستمر بحران ها و فشار های مختلفی را در زندگی تجربه کند که باعث به هم ریختن تعادل جسمی و روانی او گرد یده و اغلب با عدم تعادل و اختلالات عاطفی و رفتاری همراه است . در بحران ها فرد ب ه طور موقت دچار عوارض روانی شدید می شود و کوشش می کند و به هر نحو که شده مشکل بوجود آمده را از سر راه برداشته و تعادل خود را باز یابد . تعریف : بحران روانی به واکنش در مقابل ات فاقات خطر ناک اطلاق می گردد که بصورت وضعیتی درد نـاک تجربـه مـی شـود . کنار آمدن با بحران : بحران را می توان نا کامی و فقدان کار آرایی در کنار آمدن با مسأله تلقی نمود . در چه شرایطی مـی تـوا نیم شخص بحران زده را بیمار و یا محتاج کمک بدانیم ؟ یکی از مفاهیم اصولی ک ه باید به آن توجه داشت کنار آمدن و ناتوانی در کنار آمدن است . منظور همان واکنشی است که فرد نسبت به مسأله با موقعیت تهدید کننده نشان مـی دهـد . در زمینـه کنار آمدن چهار اصل کلی وجود دارد : رفتار حل مس ئله ( مبنای مهم کنار آمدن و تطبیق با بحران می باشد ) ، بازگشت ( به طور موقتی از طریق انتقال مسئولیت به دیگران ، کنار آمده ، بازگشت می کند ، انکار ( درک واقعیتها به قدری برای فرد دشوار اسـت که گویی اصولاُ مشکلی وجود ندارد ) ، ایستایی ( فرد در موقعیتی است که هر اقدامی را بیهوده می داند ، ایـستایی در برخـی موارد درست و به جا ست ، اغلب احساس عجز و درماندگی را می رساند که ویژگی حالت افسردگی است – وقتی فـرد در کنـار آمدن با بحران خود موفق نمی شود نسبت به آن واکنش نشان می دهد . واکنش به بحران – هر فرد چهار مرحلـه را پـشت سـر می گذارد : پاسخ فردی و خود به خودی – افزایش هیجان ، به علت ناا میدی و یأس – هیجان به شـدت خـود مـی رسـد . بـروز اخــتلالات رفتــاری و روانــی – احــساسات مواجــه در خــلال بحــران -۱- ســر در گمــی ،تجربــه احــساسات تــازه و نــامعلوم -۲ خطراحساسات کنش ،ترس و نابودی ضریب الوقوع -۳ گیجی ، ذهن مغشوش و به خوبی کار نمی کند -۴ استیصال، باید کـاری کرد اما ن می دانم چه کاری – بن بست – بی احساسی – درماندگی – اضطرار – ناراحت – …. اثرات روانشناختی بحران – بحران اثرات روان شناختی خاصی را برای افرادایجاد می کند ، می تواند ارزیابی و درمان را تحت تأثیر قرار دهد مدد کار و مداخله گـر بایـد این اثرات را پیش بینی کند این اثرات به هیچ وجه نشانه بیماری روانی نمی باشد : تفکر مغشوش : دچـار افکـار مغـشوش مـی شود . نمی تواند حواسشان را جمع کنند . مشغولیت مفرط با فعالیت های بی اهمیت : برای غلبه بر افکار مغـشوش و اضـطراب خود به رفتار هایی بی اهمیت دست می زنند ابراز نفرت و دوری هیجانی : برخی هنگام بحران خشمگین و نسبت بـه افـرادی که در آن مداخله کنند تنفر نشان می دهند تکانشگری : برخی برعکس جهت زده و بی حرکت شوند ، و برخی تکانشی شـده و اعمالی را بدون تفکر در پاسخ به بحران انجام می دهند که ازعاقبت آن بی خبرند وابستگی مغشوش شدن هویت : مداخله گر با تقویت جنبه های مثب ت احساس ارزشمندی را در افراد زنده کند . تکنیک های لازم برای مداخله در بحـران : ایجـا د تفـاهم و
اعتمــاد در درمــان، بررســی مراحلــی کــه بــه بحــران منجــر شــده، شــناخت واکنــشهای ناهنجــار . آمــوزش راههــای هنجــار . تمرکزجلوگیری از پیشرفت علایم . آموزش مدد جو و شناخ ت موفقیتهای خطر ناک . ختم مداخله به محض بر طرف شدن علائم بحران . مداخله در بحران نه تنها درمانی بلکه پیشگیری کننده است . مداخله در بحران این موضوع را باید به خاطر سـپرد کـه
زندگی سرشار از بحران بوده و راه حل هایی اغلب نسبی و ناقص و حمایتهایی که مردم به هم ارا ئه مـی کننـد حیـاتی بـوده و موجب تحمل بهتر رنج های می شود . شش تی ) -۱(T گریستن یا اشک ریختن -۲ tears تماس گـرفتن -۳ touch صـحبت کردن -۴ tolk اعتماد -۵ trust آرام و صبور بودن toil زمان time به خاطر داشته باشید مدد جو را امیدوار نماید . اما هرگز نباید به او قول دهد . قربانی را متمرکز به موضوع رخ داده کنید خانواده و خویشاوندان و دوستان را مشارکت دهیـد . قربانیـان را بـه فعالیت تشویق کنید و احساس مسئولیت را در آنها بیدار سازید