سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لاله سلیمانی زاده – دانشکده پرستاری بم
مصطفی جوادی – دانشکده پرستاری بم
سکینه میری – دانشکده پرستاری بم
فرزانه سلیمانی زاده – دانشکده پرستاری بم

چکیده:

با گسترش روزافزون حملات بیوتروریسم که موجب خسارت های فراوان جسمی وروحی در افراد بشر می شـود، نقـش برنامه ریزی جهت آمادگی مقابله با این گونه تهدیدات بیشتر نمایان می شود . مت أسفانه در جوامع روستایی به نیازهای سـلامت روان که به دنبال چنین وقایعی ایجاد می شود کمتر توجه می شود . اختلال استرس بعد از سانحه در ۲۸ درصد از باز مانـدگان حملات تروریستی اتفاق می افتد . در حملات تروریستی بیشتر بر ترس و دودلی ت أکید می شود به همـین دلیـل نیـاز مراقبـت وارایه خدمات بهداشت روان در جوامع روستایی بیشتر احساس می شود . هدف : تجارب قبلی در حوادث طبیعی نشان می دهد؛ مراقبتهای ارائه شده به مصدومان بیشتر بـر ترومـا یـا جراحـت پزشـکی متمرکز می و توجهات روحی روانی شودً بعضا مورد غفلت قرار می گیرد . در جوامع روستایی تربیت FIRST RESPONDER بـرای ارائه مراقبتهای سلامت روان ناشی از وقایع تروریستی ضرورت فراوان دارد . نادیده انگاشتن این امر می توانـد پیامـدهای سـوئی راداشته باشد . هدف از مقاله حاضر آموزش نیازهای سلامت روان برای ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی اولیه در جوامع روستایی است . بدین ترتیب ارائه دهندگان سرویس های مراقبت سلامت روان باید در خـ ط مقـدم قـرار بگیرنـد . زیـرا جوامـع روسـتایی کمترین دسترسی را به مراقبت بهداشت روان در سطح سوم پیشگیری دارند . نتیجه گیری و بحث : سازمانهای سلامت روان باید با ارا یه دهندگان مراقبت بهداشتی اولیه در جوامع روسـتایی و کارشناسـان بهداشت روان همکاری نمایند تا مداخلات آمو زشی که تمرکز بر اختلال استرس پس ا ز سانحه و سایر اختلالات روانی دارنـد را انجام دهد . و همچنین الگوریتم ها یی برای بررسی و شناخت ارجاع و درمان اختلالات روانی بعد از سانحه و شـکایات جـسمانی در نظر بگیرند و مطمئن شوند که قابلیت دسترسی ، تداوم درمان ، ومراقبت کیفی بهداشت روان در ساکنین روستایی به دنبال تروریسم و سایر اورژانس های بهداشت جامعه وجود دارد . ارائه دهندگان سیستم مراقبت بهداشتی اولیه در جوامع روسـتایی را با علائم ونشانه های استرس پس از سانحه و عوامل خطر آشنا شوند تا بهبودی ، ارجاع و درمان بیماران اختلال استر س پس از سانحه تضمین شود .