مقاله اختلال اضطراب-افسردگي در بيماران دچار سندرم روده تحريک پذير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۳۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: اختلال اضطراب-افسردگي در بيماران دچار سندرم روده تحريک پذير
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله افسردگي
مقاله سندرم روده تحريک پذير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدبرنيا محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني علي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرصفاي مقدم سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منصورقناعي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: صديق رحيم آبادي مسيح
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي مشهور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: عطركارروشن زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلال روانپزشکي در بيماران دچار سندرم روده تحريک پذير(IBS)  شايع است ولي فراواني آن در جوامع مختلف متفاوت است.
هدف: تعيين فراواني اختلال روانپزشکي (اضطراب-افسردگي) در بيماران دچار IBS در استان گيلان (رشت).
مواد و روش ها: در يک مطالعه مقطعي، ۲۵۶ بيمار IBS که معيارهاي ROM III را داشتند، انتخاب و از نظر اختلال روانپزشکي در دو مرحله ارزيابي شدند. در مرحله اول، افراد با پرسشنامه GHQ28 غربال شدند. در مرحله دوم، کساني که نمره معادل يا بيش از ۲۳ کسب کرده بودند با مصاحبه نيمه ساختار يافته روانپزشکي ارزيابي شدند و متغيرهاي جمعيت شناختي آنها از قبيل سن، جنس، تاهل، ميزان تحصيل و اشتغال در پرسشنامه اي که به همين منظور طراحي شده بود ثبت شد. a<0.05 از نظر آماري معني دار تلقي شد.
نتايج: از ۲۵۶ نفر دچار IBS،۳۰  نفر (%۱۱٫۷) بدون علايم يا نشانه هاي روانپزشکي بودند و ۲۲۶ نفر، (۸۳ مرد و  143زن) درجه هايي از مشکلات روانپزشکي داشتند. پس از مصاحبه نيمه ساختار يافته روانپزشکي، ۱۹۰ نفر (%۷۴٫۲) دچار اضطراب-افسردگي بودند. ۸۹] نفر اختلال اضطرابي، ۴۱ نفر اختلال افسردگي و ۶۰ نفر هم ابتلايي اختلال اضطراب-افسردگي[. در اختلال اضطرابي، اختلال اضطراب فراگير (%۵۳٫۷) و در اختلال افسردگي، ديس تايمي (%۵۳٫۵) بيشترين فراواني را داشت. در مقايسه بيماران با اختلال اضطراب-افسردگي (۱۹۰ نفر) و افراد نرمال (۶۶ نفر)، جنس (P=0.019)، شغل(P=0.002)  و شدت (P<0.001) IBS تفاوت هاي آماري معني دار نشان داد.
نتيجه گيري: اگر چه نياز به مطالعه آتي براي تعيين ارتباط متغيرهاي جمعيت شناختي و انواع IBS با اختلال روانپزشکي وجود دارد ولي به نظر مي رسد که توجه به اين اختلال روانپزشکي در بيشتر بيماران IBS در درمان آنها کمک کننده باشد.