مقاله اختلال تنيدگي پس ضربه اي در بازماندگان زلزله بم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۳۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: اختلال تنيدگي پس ضربه اي در بازماندگان زلزله بم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال تنيدگي پس ضربه اي
مقاله زلزله بم
مقاله مقياس پيامد رويداد
مقاله جنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هشت مـاه پس از زلـزله ويرانگر بم، به منظور بـررسي شيوع اختـلال تنيدگي پس ضربه اي، مقياس پيامد رويداد (هورويتز و ديگران، ۱۹۷۹) با هدف اندازه گيري دو نوع پاسخهاي تسخير و اجتنـاب، به ۱۲۹ زن و ۴۵ مرد که به طور تصافي انتخاب شده بودند، ارايه شد. نتايج نشان دادند که به طـور متوسط ۹۳٫۷ درصد بازماندگان از اختلال شديد تنيدگي پـس ضربه اي رنج مي بردند و پاسخهاي تسخير را بيشتر از پاسخهاي اجتناب نشـان مي دهنـد. بين زنـان و مردان در ميزان شيوع نشانگان اختـلال تنـيدگي پس ضربه اي و پاسخهاي تسخير و اجتناب تفاوت معنادار وجـود نداشت. نتايج بر اساس نظريه نگهداري منابع و تفاوتهاي فرهنگي تفسير شدند.