سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل ره گوی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی وسوپروایزرآموزشی مرکز روانپزشکی رازی
محمدرضا خدایی اردکانی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و ریسمرکز آموزشی- درمانی روانپزشکی رازی
مهدی شیخنا – دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت روانی

چکیده:

مددجوآقای A مجرد، ۱۸ ساله،توسط نیروی انتظامی در خیابان به علّت شکل ظاهری خویش آرایش زنانه،موهای بلند و رنگ کرده،دستگیرمی شود،به پزشک قانونی ارجاع شده، پس از اینکه از نظر فنوتیپوژنوتیپمرد تشخیص داده می شود،در مرکز نواب صفوی بستری میشود واز آنجا به دنبال بی خوابی اضطراب وافسردگی به بخش کودکان و نوجوانان مرکز روان پزشکی رازی ارجاع داده می شود.مددجودرآغاز شرح حال خود را بدین گونه معرفی می کند:آرال آبتینه اهل ترکیه می باشد،پدرش ،راننده ترانزیت ومردی خشن بوده است.درسن ۷سالگی پس از متارکه والدین وعزیمت مادر شبه شارجه در اصفهان نزد دوست مادرش که زنی آرایشگربوده نگهداری می شود.در آنجا به همه دخترمعرفی شده وبه آرایشگری می پردازد، سرانجام برای تغییر جنسیت خویش به تهران می آید و بعد دستگیرمی شود. در بخش به دنبال دوست شدن با یکی از مدد جویان خانم عاشق او شده،تصمیم به ازدواج با اومی گیردورفتارها واطوارهای خود راکه شدیداً زنانه بوده تغییر داده،موهای خودرا کوتاه کرده و می گوید که می خواهد مرد شود وشرح حال دیگری به قرار زیرمیدهد: اهل وساکن یکی ا ز محلّه های فقیر نشین شیراز است، از کودکی تمایل شدیدی به دختر بودن و لباسهای دخترانه خواهرانش داشته است. پس از ورود به کار تئاتر در سن۱۱-۱۲ساگی شروع به آرایش کردن وانجام اطوارهای زنانه مثل اپیلاسیون، آرایش و زیر ابرو برداشتن میکند منجر به درگیریهای مکرر وشدید پدرش با وی می شده است. او دوست دخترهای زیادی داشته ،ولی از سن ۱۵ سالگی رابطه جنسی با پسران هم سن ومردها را آغاز کرده است.به دنبال این رفتارها از مدرسه اخراج شده وبارها از سوی نیروی انتظامی دستگیر شده واز سوی دوستان خود نیز طرد گردیده است.مدتّی با دختر دائی اش نامزد بوده است که به علّت همین رفتارهاو عدم تمایل به همسرش،نامزدیشان دوام نمی آورد.بیمار ۲بار با خوردن قرص دیازپام اقدام به خودکشی می کند.به دنبال سختگیری های پدرش از منزل فرار کرده وبه تهران می آیدودر آنجا دستگیر وبستری می شود.علاقه مند به تغییر جنسییت بوده وبیان میکندکه نمی تواند خود را مرد بداندچون نمی تواند کارهای مردانه انجام دهد. تشخیص روانپزشکی بیمار براساس محورهای DSM در پرونده بیماربه شرح زیر می باشد. در محور یک: اختلال هویت جنسیGID در محور دو: اختلال شخصیت مرزی در محور سوم: کد صفردر محور چهار :نا معلوم درمحور پنج: امتیاز۶۰-۵۰ تست بهره هوش نامبرده ۱۰۵+۵گزارش شده است. در تست ۲MMPI حالات انکار و جسمانی شدن وافسردگی و اضطراب گزارش شده است. بیمار پس از مدتی اقامت در مرکز با حضور خانواده اش به همراه گواهی از روانپزشک مبنی بر اجازه برای عمل جراحی تغییرجنسیت مرخص گردید ولی با پیگیریهای به عمل آمده مشخص شد که به دلیل عدم پذیرش خانواده هنوز اقدامی صورت نگرفته است.