مقاله اخذ رضايت نامه معالجه و عمل جراحي: صلاحيت بيماران و عملکرد واحد پذيرش بيمارستان هاي آموزشي کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۹۶ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: اخذ رضايت نامه معالجه و عمل جراحي: صلاحيت بيماران و عملکرد واحد پذيرش بيمارستان هاي آموزشي کاشان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت بيمار
مقاله جراحي
مقاله پذيريش بيمار
مقاله بيمارستان آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ طاهري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فرزندي پور مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رضايت آگاهانه بيمار، اساس اخلاق پزشکي و صلاحيت بيمار، يکي از مهم ترين ابعاد رضايت آگاهانه است. اين پژوهش با هدف بررسي صلاحيت بيماران و عملکرد واحد پذيرش در اخذ رضايت نامه معالجه و عمل جراحي در بيمارستان هاي آموزشي شهرستان کاشان انجام گرديد.
روش بررسي: در اين پژوهش توصيفي مقطعي، ۳۰۰ بيمار (رضايت دهنده) بخش جراحي از بيمارستان هاي آموزشي شهر کاشان در سال ۱۳۸۶ به صورت تصادفي ساده و با توجه به برنامه زماني پذيرش بيماران جراحي وارد مطالعه شدند. جهت بررسي صلاحيت بيماران براي امضاي فرم رضايت نامه جراحي و عملکرد واحد پذيرش از چک ليست استفاده شد. روايي چک ليست توسط متخصصان مربوط تاييد شد. يافته ها با نرم افزار SPSS تحليل شد.
يافته ها: ۸۰ درصد بيماران صلاحيت لازم جهت امضاي فرم رضايت نامه را در زمان پذيرش داشتند، در حالي که هنگام گرفتن رضايت فقط ۵۵ درصد از آنان، خودشان رضايت داده بودند. علاوه بر اين ۶٫۳ درصد از بيماراني که رضايت دادند، خودشان صلاحيت لازم براي دادن رضايت را نداشتند. ۳٫۵۹ درصد اشخاص ثالث از نظر نسبت با بيمار، صلاحيت رضايت دادن نداشتند. به اکثر رضايت دهندگان فرصت مطالعه فرم رضايت نامه داده نشده بود (۳٫۷۵ درصد)، براي مطالعه فرم تشويق نشده بودند (۷٫۹۸ درصد) و در هيچ موردي نسبت شخص رضايت دهنده با بيمار کنترل نشده بود.
نتيجه گيري: عملکرد واحدهاي پذيرش نسبت به اخذ رضايت از افراد از لحاظ نسبت قانوني (شخص ثالث) و داشتن صلاحيت با دقت صحت کامل انجام نمي شود. شفاف شدن قوانين مربوط براي کارکنان، افزايش دقت و توجه آنان و همچنين توضيح دادن فرم هاي رضايت نامه براي بيماران توصيه مي شود.