سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا بهرامی – دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در عصر بحران اخلاقیات و افول ارزشهای انسانی ، دایره مدیریت از دایره اخلاق روز به روز فاصله بیشتری می گیرد و اشتراک آن دو به مرور زمان به سمت تهی شدن میل می کند . در این برهه هر سخن و حدیثی که بگونه ای بر فضای مشترک این دو مجموعه بیفزاید و جایگاه اخلاقیات را در تعالی و بهره وری سازمانی آشکارا سازد ، در خور و قابل تامل است – در این راستا مقاله حاضر می کوشد — به تعریف اخلاق از دیدگاه های متفاوت و تعیین جایگاه آن در بین علوم بپردازد – به تشریح مکاتب و تئوریهای اخلاقی پرداخته ، عوامل کلیدی تاثیرگذار بر اخلاقی شدن یا غیر اخلاقی
شدن افعال و رفتارها در درون سازمانها را شرح داده ( با توجه به رابطه کلی زیر و تشریح جزئیات هریک از فاکتورها در این رابطه ): اخلاقی / غیر اخلاقی بودن افعال = فرهنگ سازمانی / متغیرهای ساختاری / ویژگیهای فردی
ــ آسیب ش ناسی اخلاقیات و مبحث قصورات اخلاقی را ( با ارائه تعاریف و ویژگیها ، هزینه های ناشی از آن ، نوع شناسی قصورات و چگونگی مقابله با آن با ارائه مدل برتر یادگیری سازمانی آرجریس و دونالد شون ) بطور اجمال بررسی کرده
– مدل فیلیپ هولدن که بیانگر جبران کنندگی اخلاقیات است را ( اخلاقیات جبران هزینه های خود را خواهد کرد ) تشریح کرده و سپس با توجه به مباحث فوق که دلیل بر ضرورت و اهمیت وجود سیستم های اداری اخلاقی و ضابطین موثر این سیستم می باشد مباحث زیر در ادامه مقاله ارائه خواهد شد
ــ یک سیستم اداری که دارای طراحی مفید و اصول اخلاقی درست و کنترل شده است ، چه سیستمی است با چه ویژگیهایی؟
– استراتژیهای موثر اجر ایی که پشتیبان اصول اخلاقی هستند باید پاسخگوی چه سئوالاتی باشند ) سئوال مطرح )
– خصوصیات و ویژگیهایی که برا ی ضابطین اخلاقی ( موسسات تضمین کننده و ناظر بر رعایت اصول اخلاقی در سازمانها ) مدنظر است ، بصورتی که این موسسات بتوا نند به نحو موثر اعمال قدرت کنند کدامند ( اختیار و خود مختاری ، بودجه و برنامه ، اجرای سریع و مطمئن و …)
– مدیریت اصول اخلاقی ( چیست ؟ چگونه موجب بهبود عملکرد می شود ؟ سیاستهای اخلاقی و خصوصیات سیاستهای اخلاقی مناسب در این مدیریت چیست؟ )