سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۳۶

نویسنده(ها):

مهدی ابزری – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
مهدی یزدان شناس – دانشجوی دوره دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف این مقاله بررسی این موضوع است که چگونه مدیریت کیفیت می تواند به عنوان زیربنایی برای ایجاد وتوسعه مسئولیت اجتماعی سازمان عمل نماید . مسئولیت اجتماعی سازمان با مباحث توسعه پایدار، برابری اجتماعی و رشد اقتصادی در یک راستا قرار دارد . سوالات کلیدی در این خصوص این است که چگونه توجه به مسایل اجتماعی بدون آسیب زدن به عملکرد شرکت می تواند محقق گردد؟ آیا مسئولیت اجتماعی در سازمان را می توان براساس مدیریت کیفیت مستقر نمود؟ در این مقاله ضمن مروری بر مفاهیم مدیریت کیفیت ، اخلاق کار و مسئولیت اجتم اعی سازمان، به روشی توصیفی نقاط مشترک این مفاهیم و نیز اقداماتی که باید در جهت ارتقاء کیفیت و در راستای رعایت مسئولیت اجتماعی، انجام گیرد، مورد بررسی قرار گرفته است . آنچه مبنای م باحث و تحلیلها را در این گفتار شکل می دهد این واقعیت است که امروزه موضوع مدیریت کیفیت صر ف اً به محیط درونی سازمانها محدود نمی باشد و عرصه های گسترده تری از جمله جامعه و محیط بیرون سازمان را در بر می گیرد . در پایان پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی دراین رابطه ارائه گردیده اند