سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حسن عزیزی – کارشناس حسابداری
محمدرضا عزیزی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی مدیریت نیروی انسانی استاد دانشگاه
غلامرضا عزیزی – دکتری مدیریت آموزشی عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ساوه

چکیده:
چگونه میتوان به هدف اصلی حسابداری رسید؟ پاسخ واضح و روشن است در سایه اخلاق است. ما باید درابتدا کسانی که وارد کسانی که وارد رشته حسابداری میشوند را با اخلاق آشنا کنیم. حال هرچه میخواهیم بهترین فرمولهای حسابداری، بهترین کتاب های حسابدار را به او آموزش دهیم اگر دانشگاههای ما یک فرد با اخلاق را تحویل جامعه ندهند هیچ فایدهای ندارد اساتید باید به دانشجویان بفهمانند که شخصیت واقعی هر شخض در گرو اخلاق اوست باید به او بفهمانند که یک حسابدار برتر در وهلهی اول شخصی است که اخلاق حرفهای داشته باشد. نرگس سرلک، ۷۸۳