مقاله اخلاق سازماني: مشکلات، موانع و راه کارها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۶۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: اخلاق سازماني: مشکلات، موانع و راه کارها
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق
مقاله اخلاق اسلامي
مقاله اخلاق در ناجا
مقاله اخلاق سازماني
مقاله اخلاق حرفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اخلاق از ديدگاه افراد مختلف معاني متفاوتي دارد. اما عموما آن را شناخت درست از نادرست در محيط کار و انجام درست و ترک نادرست مي دانند. مقوله اخلاق سازماني در جوامع توسعه يافته طي يک ونيم قرن گذشته به عنوان بخشي ازعلم مديريت به مرور نهادينه شده است. در شکل گيري اخلاق سازماني سه دسته عوامل فردي، سازماني و فراسازماني دخيل هستند. عوامل فردي شامل اخلاق شخصي، خودشناسي و خودکنترلي به عنوان خمير مايه اصلي زمينه هاي شکل گيري مديريت اخلاقي در سازمان مي باشد. عوامل سازماني شامل ضوابط و مقررات سازماني، فرهنگ سازماني و ساختار سازماني مي باشد که مديريت اخلاقي را نهادينه مي کند. عوامل فراسازماني شامل دولت، شرايط اقتصادي، محيط کاري و محيط هاي بين المللي مي باشد که موجب جهت گيري مديريت اخلاقي شده و در نهايت مديريت اخلاقي در سازمان کاربردي و عملي مي گردد.
اعمال صحيح مديريت اخلاقي در سازمان ناجا نه تنها نتايج مستقيم و درون سازماني خوبي از جمله افزايش بهره وري، تقويت وجدان کار جمعي، نهادينه کردن ارزش هاي اخلاقي و تحول فرهنگ سازماني را به دنبال دارد بلکه از جمله برکات آن فائق آمدن بر مسووليت هاي اجتماعي سازمان است که امروزه روي آن تاکيد فراواني مي شود، و يکي از شاخص هاي مهم ارزيابي عملکرد ناجا محسوب مي شود.
از اين رو با پرداختن به اهميت اخلاق در سازمان ناجا ، سعي شده برخي از عناصر و عوامل موثر بر آن را برشماريم. در اين راستا با پرداختن به ديدگاه هاي اسلامي و ديگر مکاتب سه گانه اخلاق ، فوايد برنامه هاي اخلاقي ، راه کارهاي علمي و عملي مديريت اخلاقي را بيان نماييم. بي شک براي مقابله با پيچيدگي هاي روزافزون سازمان ها و افزايش ميزان کارهاي غيراخلاقي، غيرقانوني و غيرمسوولانه در محيط هاي کاري، بايد با برنامه ريزي هاي راهبردي، اصولي و منطقي فرهنگ اصيل اسلامي را در ناجا نهادينه کنيم.