سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کبری شعبان نژاد – مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت – مرکز آموزشی درمانی رازی رشت
زهره حق شناس – مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت – مرکز آموزشی درمانی رازی رشت
محمدرضا طیبی – مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت – مرکز آموزشی درمانی رازی رشت

چکیده:

تاریخ دیرین این آب و خاک شاهد وضعیت های اضطراری، بلایای طبیعی بسیار بوده است . وقوع انواع بلایا سالانه باعث بیش از ۱۵۰ هزار مرگ و میر در جهان می شود . زلزله رودبار که در سال ۱۳۶۹ اتفاق افتـاد منجـر بـه مـرگ و مجـروح شـدن حـدود ۱۴۰۰۰۰ نفر شد و نیز برف گیلان در بهمن ۱۳۸۳ ، بالغ بر ۴۵۰ نفر مصدوم داشت . بدیهی است ب ه دنبال وقوع این حوادث در
یک مقطع زمانی محدود، مجروحین زیادی به مراکز درمانی هجوم می آورند که نیازمند دریافت کمک های امدادی – درمـانی می گردند . راه اصولی ، بررسی اولیه وضعیت بیماران در اولویت بندی آن ها براساس ملاک هایی است که بتواند آسیب دیدگان را تقسیم بندی نماید و برای هر دسته با توجه به امکانات و شرایط، اقدام مناسب را پیشنهاد کند، این اقـدام بـه الویـت بنـدی، تریاژ نامیده می شود . هدف – محتوا : تریاژ از یک کلمه فرانسوی مشتق شده و معنی آن دسته و طبقه می باشد . هدف از تریاژ، دسته بندی مصدومین به گروههای مختلف براساس شدت آسیب ، احتمال زنده ماندن و فوریت مراقبتهای درمانی است کـه در سه سطح قابل اجرا است -۱ در محل حادثه – ۲ در بیمارستان -۳ در داخل اورژانس . مصدومین براساس فاکتورهـایی متعـددی مانند وضعیت فیزیولوژیک ، محل آناتومیک ضایعه و مکانیـسم آسـیب و مـسائل همـراه در گروههـای مختلفـی اولویـت بنـدی میشوند، که عبارتند از : ۱ ـ اولویت اول که نیازمند اقدام فوری است . -۲ اولویت دوم، مصدومین بـا صـدمات جـدی ۳ ــ اولویـت سوم، مصدومین با حداقل صدمات -۴ فوت شده ها . برای تسهیل در شناسایی اولویت ها از برچسب های رنگی ، کـه هـر کـدام معرف وضعیتهای خاصی است ، استفاده می شود که به ترتیب اولویت ها از رنگ های قرمز ، زرد ، آبی و مشکی استفاده می شود . مسئول تریاژ باید دارای تجربه و دانش کافی باشد ، بتواند درست و دقیق و سریع تصمیم گیری نماید و معمولاً از گروه جراحـی یا طب اورژانس و یا پرستاری انتخاب می شوند . نتیجه : رعایت اولویت ها ، خـصوصاً در شـرایط فـشار و بحـران، باعـث افـزایش توانمندی در بهبود و رسیدگی مصد ومین شده و نهایتاً درصد بیشتری از آن ها از مراقبت های درمانی – بهداشـتی بهـره منـد می گردند.« اینجا ثانیه ها به قیمت زندگی اند ».